26 юни – Международeн ден срещу злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик на наркотични веще

        Тази година мотото на кампанията е „Хората на първо място: стоп на стигмата и дискриминацията, засилване на превенцията“. Употребата на наркотици е сложен проблем, който оказва влияние върху живота на милиони хора по света. Много хора, които употребяват наркотици, се срещат със стигма и дискриминация. Това в перспектива може да увреди психичното и соматичното им здраве и да предотврати достигането им до помощта, от която имат нужда. Службата на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC) признава важността на това да има фокусиран върху хората подход в услугите в сферата на зависимостите, с акцент върху човешките права, състраданието и основаните на доказателства практики.

        Международният ден срещу злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик се отбелязва всяка година на 26 юни, за да засили действията и сътрудничеството за достигане на свят, свободен от злоупотреба с наркотици. Целта на кампанията през тази година е да се повиши осъзнатостта за това колко е важно да лекуваме хората, които употребяват наркотици, с уважение и емпатия; да се предоставят основани на доказателства услуги за всички; да се предлага алтернатива на наказанието; да се приоритизират превантивните стратегии; и да работим работата си със състрадание. Кампанията също цели да се противопостави на стигмата и дискриминацията към хората, които употребяват наркотици чрез нагласи, които са неосъждащи и изпълнени с уважение.

Тазгодишният 26 юни е призив и за:

  • Повишаване на осъзнатостта за негативното влияние на стигмата и дискриминацията върху хората, които употребяват наркотици и техните семейства;
  • Повишаване на осъзнатостта за СПИН и хепатит епидемията сред хората, употребяващи наркотици, което налага засилване на програмите за превенция на ХИВ и различните видове хепатити;
  • Предлагане на основани на доказателства доброволчески услуги за всички хора, които употребяват наркотици;
  • Обучаване за разстройствата, предизвикани от употребата на наркотици, възможностите за лечение и значимостта на ранните интервенции и подкрепа;
  • Застъпване за алтернативи на наказанията за престъпления, свързани с употребата на наркотици, като лечение и услуги, базирани в общността; 
  • Борба със стигмата и дискриминацията чрез насърчаване на език и отношение, които са уважителни и неосъждащи;
  • Овластяване на младите хора и общности за предотвратяване на употребата на наркотици и пристрастяването.