Скрининг въпросник за учители/педагогически съветници/училищни психолози

Този въпросник е предназначен за учители, педагогически съветници и училищни психолози и се отнася за ученици от 12 до 19 години. Той не е диагностичен и не може да определи със сигурност наличието или липсата на проблем при ученика, заради когото го попълвате. Целта му е да ви даде препоръка и насока за евентуални следващи действия. Въпросникът търси индикации за употреба на наркотици и рискови фактори, които биха могли да доведат до употреба.

 1. Имате ли обективна информация, че конкретен ученик употребява наркотици (например ученикът ви е споделил за това или знаете за положителни уринни тестове за наркотици)?
 • Да.
 • Не, но имам съмнения.
 • Имам съмнения, че конкретен ученик употребява наркотици, защото:
 • у ученика са намирани подозрителни вещества (пликчета с прахообразно вещество, тревиста маса, цветни таблетки с различни лога, психотропни медикаменти);
 • знам, че негови приятели употребяват;
 • у ученика са намирани „прибори“ за употреба, като лулички за пушене, тръбички за смъркане, спринцовки и игли, и др.
 • имал е проблеми с полицията заради наркотици;
 • други хора са изказвали съмнение, че ученикът се „занимава“ с наркотици; 
 • друго.
 • Успех в училище: Изберете едно от следните твърдения, което намирате за най-вярно:
 • Ученикът по принцип няма проблеми с успеха в училище.
 • Преди ученикът нямаше проблеми с успеха в училище, но от известно време успехът му се понижи.
 • Ученикът по принцип има трудности с успеха в училище.
 • Отношения със съучениците: Изберете едно от следните твърдения, което намирате за най-вярно:
 • Ученикът няма трудности с отношенията със съучениците си и е добре интегриран.
 • Преди ученикът нямаше проблеми с отношенията със съучениците си и беше добре интегриран, но от известно време това се промени.
 • Ученикът по принцип има трудности с отношенията със съучениците си.
 • Дисциплина в час: Изберете едно от следните твърдения, което намирате за най-вярно:
 • Ученикът по принцип няма проблеми с дисциплината в час.
 • Преди ученикът нямаше проблеми с дисциплината в час, но от известно време има такива.
 • Ученикът по принцип има проблеми с дисциплината в час.
 • Отсъствия от час (и извинени, и неизвинени): Изберете едно от следните твърдения, което намирате за най-вярно:
 • Ученикът по принцип не отсъства често от час (поне два пъти седмично).
 • Преди ученикът не отсъстваше често от час (поне два пъти седмично), но от известно време не е така.
 • Ученикът по принцип често отсъства от час (поне два пъти седмично).
 • Семейство и среда: Изберете онези твърдения, които намирате за верни:
 • Знам, че ученикът е отглеждан само от един родител.
 • Знам, че ученикът е отглеждан от друг грижещ се, а не от родителите.
 • Знам, че ученикът живее в общежитие или на квартира.
 • Знам, че ученикът има трудности в отношенията с родителите си.
 • Наблюдавам, че родителите на ученика не са заинтересувани от учебния процес.
 • Знам, че има насилие в семейството на ученика.
 • Знам, че в семейството на ученика има злоупотреба с алкохол или наркотици.
 • Знам, че ученикът е от етническо малцинство.
 • Знам, че ученикът живее в център за настаняване от семеен тип.
 • Нито едно от горепосочените.
 • Поведение: Изберете онези твърдения, които намирате за верни:
 • Ученикът е пасивен, апатичен или затворен в себе си.
 • Ученикът е раздразнителен или избухлив.
 • Ученикът има трудности с концентрацията в час.
 • Знам, че ученикът има противообществени прояви.
 • Ученикът е склонен да се самонаранява.
 • Ученикът е склонен да лъже и манипулира.
 • Знам, че ученикът е извършвал дребни кражби в училище.
 • Знам, че ученикът често взима пари назаем от ученици или учители.
 • Нито едно от горепосочените.

Съобщения съгласно резултатите:

Няма данни, които със сигурност да сочат, че ученикът употребява наркотици. Като цяло поведението му също не показва висок риск от употреба. Ако сте учител и все пак имате някакви притеснения, свързани с конкретни поведения на ученика или с рисков фактор в семейството и средата му, е добре да насочите повече внимание към този ученик. Ако притеснителното поведение се повтаря, бихте могли да го обсъдите с училищния психолог или педагогически съветник, за да търсите начин, по който да подкрепите детето.

Няма данни, които със сигурност да сочат, че ученикът употребява наркотици. Изглежда все пак, че той има някои затруднения в поведението си или в отношенията си с други хора и/или има рискови фактори в семейството и средата му. Всички те биха могли да породят някои допълнителни рискове, включително и от употреба на наркотици. Ако сте учител, е добре да обсъдите притесненията си, свързани с поведението и рисковите фактори на ученика, с училищния психолог или педагогически съветник. Добре е този специалист от училището, който е най-подготвен и се чувства близък с родителите на ученика, да потърси и поддържа контакт с тях, за да може детето да бъде подкрепено по по-ефективен начин.

Няма данни, които със сигурност да сочат, че ученикът употребява наркотици, но изглежда, че той има трудности с поведението и отношенията си с други хора и/или има рискови фактори в семейството и средата му. Всички те биха могли да създадат сериозни рискове, включително и от употреба. Ако сте учител или училищен психолог/педагогически съветник, е важно да насърчите и подкрепите ученика и неговите родители да работят за справянето с тези трудности с училищния психолог/педагогически съветник или с психолог извън училище.

Възможно е ученикът да употребява или да има друг досег с наркотици. Ако сте учител, дори и да не забелязвате някакви промени в цялостното поведение на ученика или пък те са малки, досегът с наркотици е достатъчно основание, за да му обърнете повече внимание. Добре е да се консултирате с училищния психолог или педагогически съветник. Вземете под внимание и вероятни рискови фактори в семейството и средата на детето. Ако сте училищен психолог или педагогически съветник и не сте сигурни как да постъпите, ще бъде добре да потърсите консултация с психолог или друг специалист (педагог, социален работник) в най-близкия до вас Превантивно-информационен център към Общинския съвет по наркотични вещества. Ако имате нужда от анонимна консултация по отношение на ефектите и рисковете от употребата на наркотици, можете да се обадите на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Контакти ще намерите по-долу.

Възможно е ученикът да употребява или да има друг досег с наркотици. Изглежда, че той има и някои затруднения в поведението си или в отношенията си с други хора и/или има рискови фактори в семейството и средата. Всички те биха могли допълнително да стимулират риска от употреба на наркотици. Ако сте учител, е важно да се консултирате с училищния психолог или педагогически съветник и да обсъдите по какъв начин можете да помогнете на ученика, за да се справи с трудностите. Важно е да привлечете и неговите родители в този процес. Ако имате нужда от насоки как да действате, особено във връзка с възможна употреба на наркотици, е добре да се консултирате с психолог или друг специалист (педагог, социален работник) в най-близкия до вас Превантивно-информационен център към Общинския съвет по наркотични вещества. Добре е да насочите родителите на ученика също да се консултират в този Център. Ако имате нужда от анонимна консултация по отношение на ефектите и рисковете от употребата на наркотици, можете да се обадите на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Контакти ще намерите по-долу.

Възможно е ученикът да употребява или да има друг досег с наркотици. Също така изглежда, че той има видими трудности с поведението и/или има рискови фактори в семейството и средата му. Всички те биха могли да донесат още по-голям риск от употреба. Насърчаваме ви да обмислите цялостна стратегия за подпомагане на ученика за работа с неговите трудности, която да включва по-широка подкрепяща среда: родители, учители, училищен психолог или педагогически съветник, както и психолог или друг специалист от най-близкия до вас Превантивно-информационен център към Общинския съвет по наркотични вещества. Ако имате нужда от анонимна консултация по отношение на ефектите и рисковете от употребата на наркотици, можете да се обадите на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Контакти ще намерите по-долу.

Много е възможно ученикът да употребява или да има друг досег с наркотици, даже и да нямате сигурна информация за употреба. Дори и да не сте забелязали особени промени в цялостното поведение на ученика или пък рискови фактори в семейството и средата му, ви насърчаваме да обмислите цялостна стратегия за подпомагане на ученика за работа с неговите трудности, свързани с употребата на наркотици, която да включва по-широка подкрепяща среда: родители, учители, училищен психолог или педагогически съветник, както и психолог или друг специалист от най-близкия до вас Превантивно-информационен център към Общинския съвет по наркотични вещества. Контакти ще намерите по-долу.

Много е възможно ученикът да употребява или да има друг досег с наркотици, даже и да нямате сигурна информация за употреба. Също така изглежда, че той има някои затруднения в поведението си или в отношенията си с други хора и/или има рискови фактори в семейството и средата му. Всички те допълнително биха могли да доведат до задълбочаване на проблема с употребата. Насърчаваме ви да обмислите цялостна стратегия за подпомагане на ученика за работа с неговите трудности – както с употребата на наркотици, така и с рисковите за нея поведения и фактори, която да включва по-широка подкрепяща среда: родители, учители, училищен психолог или педагогически съветник, както и психолог или друг специалист от най-близкия до вас Превантивно-информационен център към Общинския съвет по наркотични вещества. Контакти ще намерите по-долу.

Много е възможно ученикът да употребява или да има друг досег с наркотици, даже и да нямате сигурна информация за употреба. Също така изглежда, че той има видими трудности с поведението и/или има рискови фактори в семейството и средата му. Всички те сериозно биха могли да задълбочат проблема с употребата. Изключително важно е да обмислите цялостна стратегия за подпомагане на ученика за работа с неговите трудности, защото в случая може да става дума за сериозен проблем. Стратегията трябва да обхваща както употребата на наркотици, така и всички рискови за нея поведения и фактори. Тя трябва да включва по-широка подкрепяща среда: родители, учители, училищен психолог или педагогически съветник, както и психолог или друг специалист от най-близкия до вас Превантивно-информационен център към Общинския съвет по наркотични вещества. Контакти ще намерите по-долу.