ПРАВИЛНИК

Приложение 2.

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВАКЮСТЕНДИЛ

I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Съвета по наркотичните вещества се изгражда съгласно Чл.15
от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите                         (

ДВ, бр. 56 от 20.06.2003 г.), чиито функции и задачи се определят с
Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по
наркотичните вещества             ( ДВ, бр. 86 от 01.10.2004 г.).

Чл. 2. Състава на Съвета по наркотичните вещества, наричан по-нататък „Съвета“, се определя с решение на Общинския съвет, който приема и правила за неговата работа.

II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Чл. 3. Съветът работи за реализиране на националната политика в областта на наркотичните вещества на общинско ниво, осъществявайки следните функции :

 • Изпълнява националната политика за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика.
 • Разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми в съответствие с националните програми по чл. 11, т. 1 и 2 от ЗКНВП и Националната стратегия.

3.3.   Прави предложение за осигуряване на средства от общинския
бюджет за провеждане на общинската политика в тази област.

3.4.      Ръководи и контролира работата на                                Превантивния
информационен център по наркотичните вещества, който събира,
съхранява и анализира необходимата информация по изготвянето и
осъществяването на общинските програми.

Чл. 4. В края на всяка година Съвета отчита своята дейност пред Националния съвет по наркотичните вещества.

III . ОРГАНИЗАЦИЯ И СТУКТОРА

Чл. 5. Съветът е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове.

5.1.    Председателят на Съвета е заместник кмета на общината
отговарящ за хуманитарните дейности.

5.2.       Секретарят на Съвета може да бъде и ръководител на
Превантивно информационен център.

5.3.    Членове на Съвета могат да бъдат общински съветници,
общински служители, представители на местни структури и звена имащи
отношение и работещи по проблемите на злоупотребата с наркотичните
вещества.

Чл. 6. Председателя на Съвета: 6.1. Представлява Съвета.

2

 • Ръководи заседанията  и отговаря за цялостната  работа на Съвета.
 • Прави предложение за определяне секретаря на Съвета, промени в неговия състав и ръководителя на                                                                                              Превантивно информационния център.
 • Внася за разглеждане от Съвета и Националния съвет по наркотичните вещества програми, отчети и предложения във връзка с дейността на съвета.

6.5.Определя дневния ред и подписва протоколите от заседанията на Съвета.

 • Осъществява контрол върху работата на Превантивно информационния център.
 • Следи за целесъобразното изразходване на утвърдените средства

Чл. 7. Секретаря на Съвета:

7.1.  Организира подготовката на заседанията на Съвета.

 • Следи за изпълнението на взетите решения от Съвета и съхранява цялата му документация.
 • Координира работата и взаимодействието между отделните структури и звена работещи по проблемите на наркоманията в общината.
 • Ръководи работата на експертните групи по разработването на общинските програми, анализи, отчети и други материали и документи.
 • Отговаря, а ако двете длъжности се съвместяват, пряко ръководи и организира дейността на Превантивно информационния център.

Чл. 8. Член на Съвета:

 • Редовно и активно участва в заседанията на Съвета.
 • Може да прави предложения за включване на въпроси в дневния редна заседанията и да поиска провеждането на извънредно заседание.
 • Участват в работата на експертните групи по разработване на програми и други материали свързани с работата на Съвета.
 • Активно работят за пропагандиране воденето на здравословен начин на живот и вредните последствия от злоупотребата с наркотични вещества.

Чл. 9. Съветът е постоянно действащ орган, който провежда най-малко четири редовни заседания в годината.

9.1.   Заседанията на Съвета се свикват от председателя, въз основа
на решение взето на предишно заседание.

9.2.      Съветът може да проведе извънредно заседание по
предварително обявен дневен ред по инициатива на всеки от членовете му

9.2. За всяко заседание дневния ред се обявява най-малко три работни дни преди неговото провеждане.

Чл. 10. Заседанията на Съвета са закрити. По изключение съветът може да реши отделно заседание да бъде открито.

Чл. 11. Заседанията на Съвета се считат за редовни, ако в тях участват най-малко две трети от членовете му. При липса на кворум се насрочва ново заседание.

Чл. 12. Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете на Съвета.

Чл. 13. На заседанията на Съвета се водят протоколи, които се подписват от водещия протокола и от председателя на Съвета.

3 Чл.   14.   Към  протоколите   с   приетите   решения   се   прилагат  и документите, обсъдени на заседанията на Съвета.Същите се предават за съхранение от секретаря.

IV.  ПРЕВАНТИВНО ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Чл.    15.    Към    Съвета    по    наркотичните    вещества    се    създава Превантивно информационен център по чл. 15 ал.2 от ЗКНВП. Чл. 16. Превантивно информационния център (ПИЦ):

16.1.   Събира, съхранява и анализира информацията на общинско
ниво по проблема на наркоманиите.

 1. Разработва, и организира изпълнението на общинските програми.
 2. Координира взаимодействието между отделните институции работещи по тези въпроси.

16.4.   Организира работни срещи, семинари и конференции.
Чл. 17. Състава на ПИЦ се назначава със заповед на Кмета.

Чл. 18. При изпълнение на националната политика за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика се ръководи методически от НСНВ и Националния център по наркомании.

V.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Съветът се свиква на първо заседание от неговия председател в срок един месец от влизането в сила на правилника.

§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на заместник кмета на общината по хуманитарните дейности.

§ 3. Правилника за организацията и дейността на Съвета по наркотичните вещества – Кюстендил е приет с решение № 360 от 04.11.2005 г. на Общинския съвет.

АА/АА