Закон за здравето

Раздел IV Дейности за въздействие върху рискови за здравето фактори

  • Чл. 53. (1) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2019 г., изм. и доп., бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) Министърът на здравеопазването и други компетентни държавни органи съвместно с неправителствените организации създават условия за ограничаване на употребата на тютюневи и свързани с тях изделия, злоупотребата с алкохол, недопускане употребата на наркотични вещества, както и недопускане употребата на диазотен оксид (райски газ) от лица под 18 години, като:
  • осъществява промотивни и профилактични дейности;
  •  осигурява достъп до медицинска помощ и социална защита на засегнатите лица. (2) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2019 г., изм. и доп., бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) Дейностите по ал. 1 се осъществяват чрез национални програми за ограничаване на употребата на тютюневи и свързани с тях изделия, злоупотребата с алкохол, недопускане употребата на наркотични вещества, както и недопускане употребата на диазотен оксид (райски газ) от лица под 18 години.
  • 3  Едно на сто от средствата, постъпили в държавния бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на националните програми за ограничаване на употребата на тютюневи и свързани с тях изделия, злоупотребата с алкохол, недопускане употребата на наркотични вещества, както и недопускане употребата на диазотен оксид (райски газ) от лица под 18 години.
  • (4) Общините приемат и осъществяват регионални програми за ограничаване на употребата на тютюневи и свързани с тях изделия, злоупотребата с алкохол, недопускане употребата на наркотични вещества, както и недопускане употребата на диазотен оксид (райски газ) от лица под 18 години
  • Чл. 54а. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) Забранява се продажбата на диазотен оксид (райски газ) и пълнители с него, включително и онлайн:
  • на лица под 18 години;
  • на територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения; 3. на спортни прояви, организирани за деца и ученици;
  •  на обществени мероприятия, организирани за деца и ученици;
  • в закритите обществени места, с изключение продажбата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост.