Закон и наредби

ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Обн. – ДВ, бр. 30 от 02.04.1999 г.; в сила от 03.10.1999 г.; изм., бр. 63 от 01.08.2000 г.; изм., бр. 74 от 30.07.2002 г.; изм., бр. 75 от 02.08.2002 г.; в сила от 02.08.2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 29.12.2002 г.; в сила от 29.12.2002 г.; изм., бр. 56 от 20.06.2003 г.; изм., бр. 76 от 20.09.2005 г.; в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 79 от 04.10.2005 г.; изм., бр. 103 от 23.12.2005 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила от 12.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 13.10.2006 г.; изм., бр. 82 от 10.10.2006 г.; изм., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г.; изм. и доп., бр. 55 от 06.07.2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.; ; изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм., бр. 69 от 05.08.2008 г.; доп., бр. 41 от 02.06.2009 г.; изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.; изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.12.2009 г. ; изм. и доп., бр. 22 от 19.03.2010 г.; попр., бр. 23 от 23.03.2010 г.; изм., бр. 29 от 16.04.2010 г., в сила от 16.04.2010 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:

1. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества, както и върху пускането на пазара, вноса и износа на прекурсори;

2. (изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества;

3. (нова – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) мерките по прилагането на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества, Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета относно определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите и Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005, наричани по-нататък съответно „Регламент 273/2004“, „Регламент 111/2005“ и „Регламент 1277/2005“;

4. (предишна т. 3 – – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) научноизследователската и експертната дейност, свързана с наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 2. (Доп. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Целта на този закон е да уреди обществените отношения, свързани с контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите и в съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна и на регламентите на Европейския съюз.

Чл. 3.(1) Законът се прилага:

1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат;

2. за всички вещества, използвани при производството на упойващи и психотропни вещества, класифицирани като прекурсори.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в приложения № 1, 2 и 3.

(3) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.; бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Прекурсорите-предмет на контрол върху пускането на пазара, са посочени в Приложение I на Регламент 273/2004.

(4) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Прекурсорите-предмет на контрол върху вноса и износа, са посочени в Приложението на Регламент 111/2005.

Чл. 4.(1) (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Растенията и наркотичните вещества се вписват в списъците под общоприетото международно непатентно наименование, а при липса на такова – под кодовото им обозначение.

(2) За препаратите и за аналозите се прилагат същите мерки за контрол, както за наркотичните вещества.

(3) Препаратите, които съдържат две или повече наркотични вещества под различни мерки за контрол, се подчиняват на мерките за най-строго контролираното наркотично вещество.

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, вписани в приложения № 2 и 3, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването, при следните изисквания:

1. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) лекарственият продукт да е съставен така, че да не съществува риск от злоупотреба с него или рискът да е незначителен;

2. наркотичното вещество да не може да бъде извлечено в количества, които да предизвикват злоупотреба с него.

Чл. 6. За наркотичните вещества от приложения № 2 и 3, за техните препарати и аналози се прилага законодателството, свързано с хуманната и ветеринарната медицина, доколкото не противоречи на разпоредбите на този закон.

Чл. 7.(1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишен текст на чл. 7, изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Забранява се производството, преработването, пренасянето и превозването, търговията, вносът, износът, транзитът и съхраняването на наркотични вещества, от лица без лицензия, издадена при условията и по реда на този закон.

(2) (Нова – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.)

(3) (Нова – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.)

Чл. 8. Незаконно произведени, преработени, съхранявани, придобити, използвани, държани, пренасяни и превозвани, внесени, предназначени за износ, за реекспорт или за транзит наркотични вещества и прекурсори, както и култивираните растения, съдържащи наркотични вещества, се отнемат в полза на държавата при условия и по ред, предвидени в този закон.

Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; доп., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.) По този закон се заплащат такси за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни, удостоверения за регистрация и промяна на удостоверенията за регистрация, включващи разходи за подготовката им.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Приходите от таксите се изразходват за обезпечаване на дейността по ал. 1 и контролиране изпълнението на издадените лицензии, разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация. Приходите от таксите, администратор на които е министърът на икономиката, енергетиката и туризма, се разходват и за съхраняване и унищожаване на отнети в полза на държавата прекурсори, предадени за разпореждане на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(3)(Изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; доп., бр. 22 от 2010 г.) Размерът на таксите и начинът на плащането им се определят в тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването, министъра на земеделието и храните и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.; доп., бр. 22 от 2010 г.) Министърът на здравеопазването е администратор на:

1. (доп. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии и разрешения и за издаване на разрешителни за дейности с наркотични вещества от приложения № 2 и 3;

2. приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на здравеопазването.

Чл. 9б. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма е администратор на:

1. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.) приходите от таксите за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни, удостоверения за регистрация за дейности и промяна на удостоверенията за регистрация, свързани с прекурсори;

2. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.) приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Чл. 9в. (Нов – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните е администратор на:

1. приходите от таксите за издаване на разрешения и лицензии за дейности по чл. 29 и чл. 35, ал. 1;

2. приходите от глоби и имуществени санкции, налагани по реда на този закон от контролните органи към министъра на земеделието и храните.

Глава втора

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Чл. 10.(Изм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.12.2009 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) (1) Създава се Национален съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет като орган за провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика.

(2) Националният съвет по наркотичните вещества осъществява своята дейност съгласно правилник, приет от Министерския съвет.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Националният съвет по наркотичните вещества е колективен орган, който се състои от председател, трима заместник-председатели, секретар и членове.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. и доп., бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г.; изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.12.2009 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) Председател на съвета е министърът на здравеопазването, а заместник-председатели са главният секретар на Министерството на вътрешните работи, заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, заместник-министър на правосъдието. Членове на съвета са представители на Президента на Република България, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Върховната касационна прокуратура, на Националната следствена служба, и на заинтересованите министерства и ведомства, определени от Министерския съвет.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на съвета участват и представители на юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения и други организации.

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Националният съвет по наркотичните вещества:

1. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., изцяло бр. 22 от 2010 г.) определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като изготвя и предлага на Министерския съвет да приеме национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок 5 години;

2. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) предлага на Министерския съвет да приеме национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори;

3. предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област;

4. предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите;

5. дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори;

6. дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им;

7. (изм., изцяло – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) определя и утвърждава националните координатори по наркотиците и националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;

8. (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп., бр. 79 от 2005 г.) събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.

Чл. 12.(1) Председателят на Националния съвет по наркотичните вещества:

1. представлява съвета;

2. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;

3. внася за разглеждане в Министерския съвет предложения и въпроси от компетентността на Националния съвет по наркотичните вещества;

4. подписва протоколите от заседанията на съвета;

5. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) определя служителите на Министерството на здравеопазването, които ще изпълняват функциите на секретар и секретариат на съвета.

(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Секретарят на Националния съвет по наркотичните вещества:

1. организира подготовката на заседанията на съвета;

2. координира изпълнението на взетите на заседанията решения;

3. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) координира работата на експертните групи по чл. 14;

4. координира дейността на съветите по чл. 15.

(2) Секретарят на съвета се подпомага от секретариат.

Чл. 14.(1) За изпълнение на своите функции Националният съвет по наркотичните вещества може да създава експертни групи.

(2) Към Националния съвет по наркотичните вещества се създава експертен съвет, който изготвя научна и медицинска оценка за всяко предложение за включване на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им от едно приложение в друго.

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., изцяло – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Създават се общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове към тях в общините, които са административни центрове на области. Организацията и дейността на съветите и центровете се определят с правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.

(2) Съветите по наркотични вещества по ал. 1 разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.

(3) Превантивните информационни центрове по ал. 1 осъществяват превантивни дейности и програми, събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на програмите по ал. 2.

(4) Съветите по наркотичните вещества по ал. 1 и превантивните информациони центрове се финансират със средства от държавния бюджет чрез общинските бюджети като делегирани от държавата дейности.

(5) Общинските съвети на общините, които не са административни центрове на области, могат да създават комисии по наркотичните вещества, които се финансират със собствени средства от общинските бюджети.

(6) Общинските съвети по ал. 1 могат да извършват методическа дейност за развитие на превенцията на употребата на наркотични вещества в общините по ал. 5, в които няма създадени комисии по наркотични вещества.

Чл. 15а. (Нов – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Националният съвет по наркотичните вещества контролира дейността на съветите по наркотичните вещества по чл. 15, ал. 1.

(2) В края на всяка година съветите по чл. 15, ал. 1 отчитат дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества.

Глава трета

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЯХ

Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.; доп., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.; доп., бр. 22 от 2010 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол върху производството, преработването, вноса, износа, транзита, търговията, съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването, употребата и рекламата на растенията и наркотичните вещества и препаратите от приложения № 1, 2 и 3, както и върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.) Министърът на здравеопазването осъществява контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори, по които Република България е страна.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.) Контролните функции по ал. 1 и 2 се подпомагат от Дирекция „Наркотични вещества“, която е звено в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.

Чл. 16а. (Нов – ДВ, бр. 22 от 2010 г.)(1) Министърът на образованието, младежта и науката и министърът на здравеопазването осъществяват контрол върху превенцията на употребата на наркотични вещества.

(2) Министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика осъществяват контрол върху психосоциалната рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества.

(3) При осъществяване на контрола по ал. 1 и 2 министърът на здравеопазването се подпомага от длъжностни лица от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.

Чл. 17.(Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; доп., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Контролът на територията на страната по чл. 16 се осъществява от инспектори по наркотичните вещества към регионалните центрове по здравеопазване. Дирекция „Наркотични вещества“ координира и ръководи методически тяхната дейност.

(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Инспекторите по ал. 1 са лица с висше фармацевтично или висше медицинско образование.

(3) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2010 г.)Контролът на територията на страната върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества, се осъществява от служители на регионалните центрове по здравеопазване с висше медицинско образование.

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; доп., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; доп., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.;) Към министъра на икономиката, енергетиката и туризма се създава Междуведомствена комисия за контрол на прекурсорите, която е национален компетентен орган по смисъла на чл. 11 от Регламент 273/2004 и на чл. 27 от Регламент 111/2005.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) Председател на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е министърът на икономиката, енергетиката и туризма, а членове са представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Агенция „Митници, към министъра на финансите, Министерството на вътрешните работи, и Министерството на правосъдието.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.; бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 осъществява контрол върху пускането на пазара на прекурсорите от първа и втора категория на Приложение I на Регламент 273/2004, както и върху вноса и износа на прекурсори от Приложението на Регламент 111/2005.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Комисията по ал. 1:

1. осъществява контрол по изпълнението на чл. 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (приета от конференцията на 19 декември 1988 г., ратифицирана със закон-ДВ, бр. 60 от 1992 г.) (обн., ДВ, бр. 89 от 1993 г.; попр., бр. 58 от 2001 г.);

2. изготвя и предоставя на Международния съвет за контрол на наркотиците годишен отчет по чл. 12, т. 12 от конвенцията по т. 1.

(5) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 събира и предоставя информацията по чл. 13 от Регламент 273/2004 и по чл. 32 от Регламент 111/2005.

(6) (Нова – ДВ, бр. 79 от 2005 г., предишна ал. 5 – бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 изпълнява задълженията по чл. 9(3) от Регламент 273/2004 и чл. 10(3) от Регламент 111/2005.

(7) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Организацията и дейността на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите, както и редът за подаване на документи и информация, свързани с прилагането на Регламент 273/2004, Регламент 111/2005 и Регламент 1277/2005, се определят в наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(8) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; предишна ал. 5 – бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма предвижда ежегодно необходимите бюджетни средства за дейността на комисията по ал. 1.

Чл. 18а. (Нов – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава и отказва издаване на лицензии и допълнения към тях, отнема и временно прекратява лицензии по смисъла на чл. 3(2) от Регламент 273/2004, чл. 6 от Регламент 111/2005, чл. 8, чл. 10(2 и 3) и чл. 11 от Регламент 1277/2005.

(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма извършва регистрация по смисъла на чл. 3(6) от Регламент 273/2004 и чл. 7(1) от Регламент 111/2005. За извършената регистрация и за промени в регистрираните обстоятелства министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър издава в срок до 10 работни дни удостоверения за регистрация и допълнения към тях.

(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите издава, отказва издаване, отнема и временно прекратява разрешителни за износ и внос по смисъла на чл. 12, 15, 16, 20, 23 и 24 от Регламент 111/2005.

(4) Заявлението за регистрация и документите, прилагани към заявленията за издаване на лицензия, удостоверение за регистрация и разрешителни за износ и внос, както и съдържанието и формата на записите, водени от операторите по смисъла на чл. 5(4) от Регламент 273/2004, и формата за предоставяне на информацията по чл. 8(2) от Регламент 273/2004 и чл. 9(2) от Регламент 111/2005 се определят в наредбата по чл. 18, ал. 7.

Чл. 18б. (Нов – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма определя длъжностни лица от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, които подпомагат работата на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(2) Длъжностните лица по ал. 1:

1. приемат и обработват постъпилите заявления за издаване на лицензии, удостоверения за регистрация и разрешителни за износ и внос на прекурсори;

2. осъществяват инспекции на лицензираните и регистрираните оператори, на водената от тях документация и на работните помещения; при необходимост вземат проби от веществата и от смесите, намиращи се в работните помещения;

3. осъществяват взаимодействие с администрациите на другите министерства и ведомства и с операторите във връзка с наблюдението и контрола на химически вещества, които могат да бъдат използвани за незаконно производство на наркотични вещества;

4. обменят официална информация с международни организации и с администрациите в други държави във връзка с предварително уведомяване при износ на прекурсори, както и във връзка с международни операции за наблюдение на търговията с прекурсори;

5. осъществяват взаимодействие с органите на изпълнителната и съдебната власт при унищожаване на иззети прекурсори, за които Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите е взела решение за унищожаване.

Чл. 19. (Отм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.)

Чл. 20. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Министерството на вътрешните работи чрез специализираните си служби и Държавна агенция „Национална сигурност“ предотвратяват, разкриват и противодействат на престъпления, свързани с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 21. (Доп. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Министерството на финансите чрез митническата администрация контролира вноса, износа и транзита от и към трети страни на наркотичните вещества и прекурсорите и осъществява дейностите за предотвратяване и разкриване на незаконния им трафик.

Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп., бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.12.2009 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) Министерството на земеделието и храните осъществява контрол по изпълнението на чл. 29 и 35.

Чл. 23. (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) .

Чл. 24. Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват по всяко време достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества и прекурсори.

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Физическите и юридическите лица са длъжни да осъществяват вътрешен контрол върху извършваните от тях дейности с цел предотвратяване на кражби или присвоявания и всякакви други начини за отклоняване на наркотични вещества за незаконни цели.

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Физическите и юридическите лица са длъжни да уведомяват контролните органи за съмнителни сделки и опити за отклоняване на наркотични вещества за незаконни цели.

Чл. 26а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министерският съвет определя цените на наркотичните вещества за целите на наказателното производство.

Глава четвърта

ЗАБРАНА НА РАСТЕНИЯ, ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Чл. 27.(Изм. и доп. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., изцяло бр. 22 от 2010 г.) Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа (канабис), освен в случаите на чл. 29, ал. 1.

(2) Собственикът или ползвателят на земя със земеделско или друго предназначение е длъжен да унищожи посочените в ал. 1 растения, които са на нея.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) Незаконно засетите растения опиев мак, кокаинов храст, както и растенията от рода на конопа (канабис) се изземват и унищожават при условия и по ред, предвидени в този закон.

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Забранява се добиването на опиум, макова слама, коноп, хашиш и хашишово масло.

Чл. 29. (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.12.2009 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.)(1) Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак се извършват само след разрешение, издадено при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

(2) Одобряването на вносителите на коноп и конопени семена, непредназначени за посев, и издаването на лицензия за внос на коноп и конопени семена, непредназначени за посев по чл. 5, параграф 2, трето тире от Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета от 27 юли 2000 г. относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно, се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 30. Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от приложение № 1.

Чл. 31. Забраната по чл. 27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински и научни изследвания и за образователни цели.

Глава пета

Контрол на наркотичните вещества и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, както и на прекурсорите на наркотични вещества

(Загл. изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; загл. изм., бр. 22 от 2010 г.)

Раздел I

Лицензия за дейности

Чл. 32. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.; доп., бр. 41 от 2009 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 41 от 2009 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) Производството, преработването, съхраняването и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 се извършват с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Лицензия по ал. 1 се издава само в случаите, когато веществата се използват за медицински цели.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.) Лицензия за медицински цели се издава само на физически и юридически лица, които са получили разрешение за производство или разрешение за търговия на едро по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

(4) (Отм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.).

(5) Лицензии не се изискват за ограничени количества растения и вещества, използвани за медицински и научни изследвания и за образователни цели по глава пета, раздел VII.

Чл. 32a. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.12.2009 г.; изм. изцяло бр. 22 от 2010 г.) (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия по чл. 32, ал. 1, подават в Министерството на здравеопазването заявление по образец, към което прилагат:

1. копие от разрешението за производство или разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

2. свидетелство за съдимост на заявителя – едноличен търговец, или на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице – заявител, и на магистър-фармацевта по чл. 34;

3. документ, издаден от съответния окръжен следствен отдел, удостоверяващ, че срещу заявителя – едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице, което е заявител, и срещу отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

4. копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация, както и регистрация по БУЛСТАТ, а за лицата, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, се посочва единен идентификационен код;

5. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – търговец, че той не е обявен в несъстоятелност или че не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

6. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – юридическо лице, че той не се намира в ликвидация;

7. удостоверение, издадено от съответната данъчна служба, относно наличието или липсата на публични задължения към държавата;

8. копие от документ за право на собственост или право на ползване на обекта, в който ще се извършват дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

9. одобрен от главния архитект на съответната община архитектурен проект на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества;

10. копие от договора за охрана с органите на Министерството на вътрешните работи или с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност, и копие от това разрешение;

11. списък на наркотичните вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението;

12. инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, одобрена от лицата по т. 2;

13. заповед на едноличния търговец или управляващия дружеството за определяне на лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества;

14. диплома за завършено висше образование по специалността „Фармация“ на магистър-фармацевта по чл. 34;

15. документ, удостоверяващ, че на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията;

16. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.

(2) Производителите на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, прилагат освен документите по ал. 1 и:

1. копие от разрешенията за употреба на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, които съответният производител произвежда;

2. описание на технологичния процес (технологичната схема при производство на наркотични вещества) и кратко описание на машините и съоръженията, които ще се използват при производството и преработването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

3. копие от материално-разходния норматив от технологичния регламент за производство на всеки лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества.

(3) Търговците на едро представят копия от всички документи и на инспектора по наркотичните вещества в съответния регионален център по здравеопазване в областта, на чиято територия се извършва съответната дейност.

(4) Инспекторите по наркотичните вещества към съответния регионален център по здравеопазване в областта, на чиято територия се намират сградите и помещенията, в които ще се извършват съответните дейности по търговия на едро, извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 1 и съставят протокол в два екземпляра.

(5) Протоколът от проверката по ал. 4 се изпраща служебно в Министерството на здравеопазването в срок до 5 дни от датата на извършване на проверката.

(6) В проверката по ал. 4 могат да участват и експерти от дирекция „Наркотични вещества“ на Министерството на здравеопазването.

(7) Експертите от дирекцията по ал. 6 извършват проверка на място на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейностите по производство и съхраняване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 1 и съставят протокол в два екземпляра.

(8) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени в наредбата по чл. 32, ал. 1 при извършване на проверките по ал. 4 и 7, директорът на дирекция „Наркотични вещества“ уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им.

(9) В случаите по ал. 8 срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняването на недостатъците и/или несъответствията.

(10) Министърът на здравеопазването въз основа на предложение от дирекция „Наркотични вещества“ издава лицензия за производство, преработване, съхраняване, търговия на едро в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотични вещества и/или лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, или прави мотивиран отказ за издаването є в срок до два месеца от датата на подаване на заявлението.

Чл. 32б.(Нов. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) В лицензията по чл. 32, ал. 1 се вписват:

1. основанието и датата на издаване/подновяване;

2. наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило лицензията;

3. видът на дейностите и срокът на лицензията;

4. адресът на сградите и видът на помещенията, в които се произвеждат, преработват, съхраняват или търгуват на едро наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, както и изискванията за тяхната безопасност;

5. списъкът на наркотичните вещества, с които се извършват дейностите;

6. видът на отчетност;

7. трите имена на магистър-фармацевта – ръководител на съответния склад по чл. 197, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

8. трите имена и данни от документ за самоличност на отговорното лице по чл. 34.

(2) В Министерство на здравеопазването се води специален регистър на издадените лицензии по чл. 32, ал. 1.

(3) В регистъра по ал. 2 се вписват данните по ал. 1.

Чл. 33.(Изм. – ДВ,бр. 79 от 2005 , бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.; изм. изцяло бр. 22 от 2010 г.) (1) Търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, се извършват с лицензия, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 32, ал. 1.

(2) Лицензията по ал. 1 се издава на лице, получило разрешение за откриване на аптека по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Чл. 33а. (Нов. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.)(1) Лицата, кандидатстващи за лицензия за търговия на дребно по чл. 33, ал. 1, подават в Министерството на здравеопазването заявление по образец, към което прилагат:

1. свидетелство за съдимост на заявителя – едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице и на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34;

2. документ, издаден от съответния окръжен следствен отдел, удостоверяващ, че срещу заявителя – едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице, което е заявител, и срещу отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

3. копие от съдебното решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация, както и регистрация по БУЛСТАТ, а за лицата, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, се посочва единен идентификационен код;

4. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – търговец, че той не е обявен в несъстоятелност или че не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

5. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – юридическо лице, че той не се намира в ликвидация;

6. удостоверение, издадено от съответната данъчна служба относно наличието или липсата на публични задължения към държавата;

7. диплома за завършено висше образование по специалността „Фармация“ на магистър-фармацевта по чл. 34;

8. копие от договора за охрана с органите на Министерството на вътрешните работи или с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност, и копие от това разрешение;

9. инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества, одобрена от лицата по ал. 1, т. 1;

10. заповед за определяне на лицето или лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества;

11. документ, удостоверяващ, че на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията;

12. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.

(2) Копия от всички документи се предоставят и на инспектора по наркотичните вещества в регионалния център по здравеопазване в областта, на чиято територия се намира аптеката.

(3) След подаването на документите за издаване на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, инспекторите по наркотичните вещества към регионалния център по здравеопазване извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и на наредбата по чл. 32, ал. 1 и съставят протокол в два екземпляра.

(4) Протоколът от проверката по ал. 3 се изпраща служебно в Министерството на здравеопазването в срок до 5 дни от датата на извършване на проверката.

(5) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени с наредбата по чл. 32, ал. 1 при извършване на проверката по ал. 3, дирекция „Наркотични вещества“ уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им.

(6) В случаите по ал. 5 срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняването на недостатъците и/или несъответствията.

(7) Висшият съвет по фармация към министъра на здравеопазването прави предложение за издаване или за отказ на лицензия по ал. 1.

(8) Министърът на здравеопазването в съответствие с предложението на Висшия съвет по фармация издава лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, или мотивирано отказва издаването є в срок до два месеца от постъпване на заявлението.

Чл. 33б. (Нов. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) В лицензията по чл. 33, ал. 1 се вписват:

1. основанието и датата на издаване;

2. наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило лицензията;

3. видът на дейностите, които ще се извършват;

4. местонахождението на аптеката, в която се извършва търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

5. видът на отчетност;

6. името на магистър-фармацевта – ръководител на аптеката;

7. името и данни от документ за самоличност на магистър-фармацевта по чл. 34.

(2) В Министерство на здравеопазването се води специален регистър на издадените лицензии по чл. 33, ал. 1.

(3) В регистъра по ал. 2 се вписват данните по ал. 1.

Чл. 33в. (Нов. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) В срок до 10 дни от всяка промяна на обстоятелствата, посочени в лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1, лицензиантът подава заявление по реда на чл. 32а, съответно на чл. 33а, като прилага свързаните с промяната документи.

(2) Заявлението и документите към него по ал. 1 се разглеждат по реда на чл. 32а и 33а.

(3) Министърът на здравеопазването издава лицензия с отразена промяна или мотивирано отказва издаването є в срок до два месеца от постъпване на заявлението по ал. 1.

(4) При промяна на магистър-фармацевта по чл. 34, вписан в лицензията по чл. 33, ал. 1, титулярят на лицензията спира търговията на дребно с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, от момента на преустановяване на изпълнението на задълженията по чл. 34 от вписания в лицензията магистър-фармацевт.

Чл. 33г.(Нов. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) За подновяване на лицензията по чл. 32, ал. 1 лицата подават заявление в Министерството на здравеопазването в срок до три месеца преди изтичане на срока є на валидност, като прилагат документите по чл. 32а, ал. 1.

(2) При подновяване на лицензията, в случай че не са настъпили промени, лицата подават и декларация по образец, утвърден от министъра на здравеопазването, без да подават документите по чл. 32а, ал. 1, т. 8 и 9.

(3) Подновяването на лицензията се извършва в сроковете и по реда на чл. 32а.

Чл. 34. (Изм. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.; изм. изцяло бр. 22 от 2010 г.) Лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 се издават на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, при условие че дейностите с наркотични вещества от приложения № 2 и 3, както и с лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършват под ръководството на магистър-фармацевт, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.

Чл. 35. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.; отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; нов – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Производството, преработването, съхранението, търговията, вносът и износът на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 за ветеринарномедицински цели се извършват след издаване на лицензия от министъра на земеделието и храните.

(2) Лицензиите по ал. 1 се издават на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, при условие че дейностите с наркотични вещества от приложения № 2 и 3, както и с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършват под ръководството на ветеринарен лекар, който носи отговорност за изпълнението на мерките, предвидени в закона и в лицензията.

(3) Изискванията и условията за извършване на дейностите по ал. 1 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 36. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; нов – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Лицата, кандидатстващи за лицензия по чл. 35, ал. 1, подават до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба заявление по образец, което съдържа:

1. името и адреса или наименованието, седалището и адреса на управление на заявителя;

2. местонахождението на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

3. вида на дейностите, които ще се извършват;

4. името и данните от документа за самоличност на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2;

5. единен идентификационен код (ЕИК).

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. копие от лицензията за производство или лицензията за търговия на едро или дребно с ветеринарномедицински продукти, издадени по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност;

2. свидетелство за съдимост на заявителя – едноличен търговец, или на управителя или изпълнителния директор на юридическото лице – заявител, и на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2;

3. копие от дипломата на ветеринарния лекар по т. 2;

4. документ, издаден от съответния окръжен следствен отдел, удостоверяващ, че срещу заявителя – едноличен търговец, управителя или изпълнителния директор на юридическото лице, или срещу ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2 няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

5. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – търговец, че той не е обявен в несъстоятелност или че не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

6. документ, издаден от Агенцията по вписванията или от съда по регистрация на заявителя – юридическо лице, че той не се намира в ликвидация;

7. удостоверение, издадено от съответната данъчна служба, относно наличието или липсата на публични задължения към държавата;

8. копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация, както и регистрация по БУЛСТАТ, а лицата, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър, посочват ЕИК;

9. копие от акта за въвеждане в експлоатация на обекта, в който ще се извършват дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

10. копие от документ за право на собственост или право на ползване на обекта, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

11. копие от договора за охрана с органите на Министерството на вътрешните работи или с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност, и копие от това разрешение;

12. списък на наркотичните вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението;

13. копие от инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, утвърдена от заявителя по т. 2;

14. копие от заповед на едноличния търговец или управляващия дружеството за определяне на лицата, които отговарят пряко за изпълнението на дейностите с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

15. документ, удостоверяващ, че на отговорния ветеринарен лекар са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията;

16. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3.

(3) Лицата, които извършват производство по чл. 35, ал. 1, прилагат към документите по ал. 2 и:

1. описание на технологичния процес (технологичната схема при производство на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества) и кратко описание на машините и съоръженията, които ще се използват при производството и преработването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

2. копие от материално-разходния норматив от технологичния регламент за производство на всеки лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества.

Чл. 36а. (Нов. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба със заповед определя комисия, която разглежда документите по чл. 36, извършва проверка на място за установяване на съответствието с изискванията на закона и наредбата по чл. 35, ал. 3 и съставя протокол в два екземпляра.

(2) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени с наредбата по чл. 35, ал. 3, комисията уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им.

(3) В случаите по ал. 2 срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняване на недостатъците и/или несъответствията.

(4) Комисията по ал. 1 изготвя становище до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

(5) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба въз основа на становището на комисията представя на министъра на земеделието и храните предложение за издаване на лицензия или за мотивиран отказ за издаването є.

(6) Министърът на земеделието и храните въз основа на предложението по ал. 5 издава лицензия за производство, преработване, съхранение, търговия на едро или дребно, внос и/или износ на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, или мотивирано отказва издаването є в срок до три месеца от датата на подаване на заявлението.

(7) Отказът по ал. 6 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 36б. (Нов. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) В лицензията по чл. 35, ал. 1 се вписват:

1. основанието и датата на издаване/подновяване;

2. името и адресът или наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило лицензията;

3. видът на дейностите, които ще се извършват, и срокът на лицензията;

4. местонахождението на сградите и помещенията, в които се произвеждат, преработват, съхраняват или търгуват на едро или дребно наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

5. видът на отчетност;

6. името на ветеринарния лекар по чл. 35, ал. 2.

(2) Към лицензията по ал. 1 се прилага списък на наркотичните вещества и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението.

Чл. 36в. (Нов. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Лицензията се връчва лично на заявителя или на упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

Чл. 36г.(Нов. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Притежателят на лицензия за дейности по чл. 35, ал. 1 или упълномощено от него лице подава заявление до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба при всяка промяна на обстоятелствата, посочени в лицензията, по реда на чл. 36.

(2) Към заявлението се прилагат документите, свързани с промяната.

(3) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба със заповед определя комисия, която при промяна на обстоятелства:

1. по чл. 36б, ал. 1, т. 2, 5 и 6 извършва проверка на представената към заявлението документация по реда на чл. 36а, ал. 1 – 4 без проверка на място;

2. по чл. 36б, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 извършва проверка по чл. 36, ал. 1 – 4, включително и проверка на място.

(4) Генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба въз основа на становището на комисията представя на министъра на земеделието и храните предложение за издаване на допълнение към лицензията или за мотивиран отказ за издаването є.

(5) Министърът на земеделието и храните въз основа на предложението по ал. 4 издава допълнение към лицензията или прави мотивиран отказ за издаването є в срок до:

1. два месеца от подаване на заявлението – за промени на обстоятелствата по ал. 3, т. 1;

2. три месеца от подаване на заявлението – за промени на обстоятелствата по ал. 3, т. 2.

Чл. 36д. (Нов. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) За подновяване на лицензията лицата подават заявление до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба в срок до три месеца преди изтичане на срока є на валидност, като прилагат документи по чл. 36а, ал. 2, т. 1 – 8, 11 и 16.

(2) Подновяването на лицензията се извършва от министъра на земеделието и храните по предложение на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба след проверка по реда на чл. 36а, ал. 1 – 4.

Чл. 36е. (Нов. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) В Националната ветеринарномедицинска служба се води регистър на издадените лицензии за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данните по чл. 36б и данните, свързани с промените на обстоятелства в първоначално издадената лицензия.

Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) (1) Лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 се издават за срок три години, считано от датата на издаването, а лицензията по чл. 33, ал. 1 е безсрочна.

(2) Лицензията и удостоверението за регистрация по чл. 18а, ал. 2 са лични и не могат да се прехвърлят или преотстъпват.

(3) Лицензиите по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 се връчват лично на заявителя или на упълномощено от него лице след представяне на нотариално заверено пълномощно.

Чл. 38. (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) (1) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се водят публични регистри за издадените лицензии и удостоверения за регистрация.

(2) Регистърът на издадени лицензии за дейности с прекурсори от първа категория съдържа:

1. име на лицензираната фирма;

2. адрес;

3. номер на лицензията;

4. срок на валидност на лицензията.

(3) Регистърът на издадените удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори от втора и трета категория съдържа:

1. име на регистрираната фирма;

2. адрес;

3. номер на регистрацията;

4. дата на издаване на удостоверението за регистрация.

Чл. 39. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм., бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) До 31 януари всяка година притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, представят в съответния регионален център по здравеопазване декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при които е издадена лицензията, както и че не са възникнали обстоятелствата по чл. 41, ал. 1.

Чл. 39а. (Нов – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.)

Чл. 40. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 2, изм. и доп. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) Физическите и юридическите лица, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, ал. 1, могат да придобиват, преотстъпват или разпределят наркотични вещества от приложения № 2 и 3 само на лица, притежаващи лицензия по този закон.

Чл. 41. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) (1) Министърът на здравеопазването може да издаде заповед за отнемане на лицензията по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 в следните случаи:

1. при нарушаване изискванията на закона;

2. при неспазване на условията, определени в лицензията;

3. след установяване на неверни данни, посочени при издаването є;

4. след издаване на заповед по чл. 99 за забрана на дейности;

5. при повдигане на обвинение за умишлено престъпление от общ характер или влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице – едноличен търговец, или срещу отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34;

6. при поискване от друга държава във връзка с молба за правна помощ при разследване, наказателно преследване или съдебна процедура срещу лицето в чужбина.

(2) Заповедта за отнемане на лицензията се издава независимо от наложените административни наказания.

(3) След изтичане на една година от отнемане на лицензията по ал. 1, т. 1 – 4 лицето може да кандидатства отново за получаване на лицензията по реда на чл. 32а и 33а.

(4) Когато лицата по ал. 1, т. 5 са реабилитирани, те могат да кандидатстват отново за получаване на лицензия по реда на чл. 32а и 33а.

(5) След прекратяване на наказателното производство по ал. 1, т. 5, както и при отпадане на основанията по ал. 1, т. 6 министърът на здравеопазването възстановява по искане на лицето лицензията по ал. 1.

(6) При отнемането на лицензията по ал. 1 или при изтичането на срока на нейното действие по отношение на складовите наличности се прилага редът по чл. 45.

(7) Не се отнема издадената на юридическо лице по чл. 32, ал. 1 лицензия за производство и съхранение, когато възникне основанието по ал. 1, т. 5. В случай на влязла в сила присъда управителните органи на юридическото лице в 7-дневен срок от уведомяването предприемат действия за смяна на управителя/изпълнителния директор и/или на отговорното за извършването на дейностите лице по чл. 34.

(8) Не се отнема лицензията по чл. 33, ал. 1 на лечебно заведение за болнична помощ при възникване на основанията по ал. 1, т. 5. Ръководителят на лечебното заведение в 7-дневен срок предприема действия за смяна на ръководителя на аптеката.

Чл. 42. (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2000 г.; изм., бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.; бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.(1) При установяване на основание по чл. 41, ал. 1, т. 1 – 4 и 6, когато лицензията е издадена от министъра на земеделието и храните, контролните органи от Националната ветеринарномедицинска служба правят предложение до генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба за отнемането є.

(2) При установяване на основание по ал. 1 от друг държавен орган той незабавно уведомява писмено генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

(3) В случаите по ал. 2 генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба със заповед определя комисия, която извършва проверка на обстоятелствата, посочени в уведомлението.

(4) За резултатите от проверката по ал. 3 комисията представя становище на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

(5) Въз основа на данните по ал. 1 или становището на комисията, с което се потвърждава наличие на основание по ал. 1, генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба прави предложение до министъра на земеделието и храните за отнемане на лицензията.

(6) Министърът на земеделието и храните въз основа на предложението по ал. 5 издава мотивирана заповед за отнемане на лицензията.

(7) Заповедта за отнемане на лицензията може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 43. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; бр. 56 от 2003 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) Отказът и отнемането на издадената лицензия по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 44. (Предишен текст на чл. 44, доп. – ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм., бр. 56 от 2003 г., изм. бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) Лицензиите по чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 се прекратяват:

1. с изтичането на срока, за който са издадени, и в случай че притежателите им не подадат молба за подновяването им;

2. по молба на притежателите им, подадена до органа, който ги е издал;

3. при смърт на магистър-фармацевта, регистриран като едноличен търговец и получил лицензия по реда на чл. 33, ал. 1;

4. при прекратяване на разрешението за производство на лекарствени продукти или на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти, или на разрешението за откриване на аптека, издадени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

5. при прекратяване дейността на едноличния търговец или на юридическото лице и заличаване на регистрацията им.

Чл. 44а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.; отм., бр. 22 от 2010 г.)

Чл. 44б. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г.; отм., бр. 22 от 2010 г.)

Чл. 45. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) (1) В 14-дневен срок от прекратяването на лицензията по чл. 44, както и от отнемането на лицензия или прекратяването на лицензия или регистрация за дейности с прекурсори от първа и втора категория по молба на оператор до Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите или при смърт на физическото лице – едноличен търговец, контролните органи извършват инспекция на сградите и помещенията, в които са осъществявани дейности с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и прекурсори от първа и втора категория, както и на водената документация. Специалните регистри се предават за съхраняване на държавния орган, издал лицензията.

(2) В тримесечен срок от приключването на инспекцията физическите лица или техните наследници, както и юридическите лица могат да предоставят складовите си наличности на лица, получили лицензия по реда на този закон, като уведомят за това съответно Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните или Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(3) Притежателите на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да предоставят по реда на ал. 2 складовите си наличности само на лица, получили лицензия по реда на този закон, в срок не по-късно от два месеца от приключването на инспекцията.

(4) След изтичането на срока по ал. 2 складовите наличности от наркотични вещества по приложения № 2 и 3 се унищожават по реда на чл. 97, а складовите наличности на прекурсори от първа и втора категория се унищожават под контрола на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Разходите по унищожаването са за сметка на лицата по ал. 2.

Чл. 45а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; отм., бр. 22 от 2010 г.)

Чл. 45б. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; отм., бр. 22 от 2010 г.)

Чл. 45в. (Нов – ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; отм., бр. 22 от 2010 г.).

Раздел II

Изисквания при внос, износ и транзит на наркотични вещества

(Загл. изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.)

Чл. 46. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) Внос и износ на наркотични вещества могат да извършват само лица, получили лицензия по реда на чл. 32, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 .

(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп., бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.).

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) Лицензии не се изискват в случаите на внос и износ на ограничени количества за медицински и научни изследвания и за образователни цели.

(4) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензия не се изисква и в случаите на внос и износ на наркотични вещества за нуждите на разрешаването за употреба на лекарствен продукт или за клинично изпитване, както и при предоставянето на хуманитарна помощ, по ред, определен от министъра на здравеопазването.

Чл. 47. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; доп., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Вносът и износът на наркотични вещества по приложения № 1, 2 и 3 за всяка пратка се извършват с разрешително, издадено от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице от Дирекция „Наркотични вещества при Министерството на здравеопазването при условия и по ред, определени от министъра.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.).

(3) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.).

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Разрешителното се изготвя по образец, одобрен от Комисията по наркотиците към Икономическия и социален съвет при ООН.

(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Разрешителното по ал. 1 е лично и не може да се преотстъпва.

(6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; доп., бр. 22 от 2010 г.) Срокът на действие на разрешителното за внос и износ по ал. 1 е три месеца считано от датата на издаването му.

(7) (Нова – ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.).

Чл. 48.(1) (Предишен текст на чл. 48 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) За износ на веществата от приложения № 1, 2 и 3 и на техните препарати се изисква и разрешително за внос, издадено от компетентния орган на държавата вносител.

(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Срокът на разрешителното за износ, издавано от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице от Дирекция „Наркотични вещества“, е не по-голям от срока, посочен в разрешителното за внос, издадено от компетентните органи на държавата вносител.

Чл. 49. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) (1) Транзитът през територията на страната на наркотични вещества, посочени в приложения № 1, 2 и 3, се забранява, с изключение на транспортирани през въздушното пространство на Република България пратки без приземяване или чрез плавателни съдове през териториалните води на Република България без акостиране на българско пристанище.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.).

(3) Търговските посредници са длъжни да вземат необходимите мерки с цел предотвратяване използването на транспортните средства за незаконен трафик на растенията, наркотичните вещества и препаратите, включени в приложенията към закона.

Чл. 50. Износът или вносът под формата на пратки, адресирани до пощенска кутия или до банка на сметката на лице, различно от лицето, получило разрешително по чл. 47, се забранява.

Чл. 51. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Пратките, включително и тези по пощенски път, с наркотични вещества, влизащи във или излизащи от територията на страната без разрешително по чл. 47, се задържат от митническите органи до доказване на законността на пратката.

Чл. 52. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Забранява се износът и вносът на наркотични вещества в свободните зони и в свободните складове.

Чл. 53. (Доп. – ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г. ) Изискванията на този закон по отношение на вноса, износа и транзита на наркотични вещества се прилагат при всички видове митнически режими, както и при митническо направление реекспорт.

Раздел III

Режим на определяне на количествата наркотични вещества за медицински, научноизследователски и образователни цели (Загл. доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

Чл. 54. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; доп., бр. 41 от 2009 г.; доп., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; доп., бр. 41 от 2009 г.) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър утвърждава ежегодно до 31 май максималните количества, необходими за медицински, научноизследователски и образователни цели за следващата година от:

1. упойващи вещества;

2. психотропни вещества.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Ежегодно до 30 април производителите и търговците на едро, получили лицензия, както и лицата, осъществяващи внос и износ на наркотични вещества за нуждите на разрешаването за употреба на лекарствен продукт или за клинично изпитване заявяват в Министерството на здравеопазването количествата наркотични вещества по приложения № 2 и 3 и техните препарати, необходими за дейността им през следващата календарна година, по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Изискванията по ал. 2 се отнасят и за физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл. 73 за дейности с наркотични вещества за медицински, научноизследователски и образователни цели.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Не се допуска задържане на наркотични вещества в количества, по-големи от разрешените за производствената и търговската дейност.

Раздел IV

Изисквания при търговията и съхраняването на наркотични вещества от приложения № 2 и 3, предписването, отпускането и притежаването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

(Загл., изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

Чл. 55. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм., изцяло бр. 22 от 2010 г.)(1) Право да закупуват и съхраняват наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и да отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, имат само лицата, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, ал. 1.

(2) Снабдяването и съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в специалните складове на държавния медицински резерв и във военновременните запаси на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната се извършват след издаване на разрешение по ред, определен с наредба на Министерския съвет.

Чл. 56. (Доп. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.)Без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 лечебните заведения, в които няма открита аптека, в количества, необходими за спешна помощ, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

Чл. 57. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; доп., бр. 22 от 2010 г.) Плавателни съдове, вписани в регистъра на корабите на Република България, и въздухоплавателни средства, вписани в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България, могат да съхраняват минимални количества лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Чл. 58. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; доп., бр. 22 от 2010 г.) Транзитно преминаващи и временно пребиваващи на територията на страната лица могат да притежават лекарствени продукти, съдържащинаркотични вещества от приложения № 2 и 3 само за лечение в количества, не по-големи от необходимите за 30 дни лечение.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.)В случаите по ал. 1 чуждестранните граждани следва да притежават документ, издаден от компетентните органи на страната, откъдето е назначено лечението.

Чл. 59. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 22 от 2010 г.)(1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) Български граждани и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната, които пътуват зад граница, могат да носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 за лечение до 30 дни.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) В случаите по ал. 1 пътуващият гражданин следва да притежава разрешение, издадено от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице от „Дирекция „Наркотични вещества“.

(3) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) Разрешението по ал. 2 се издава на лицето след представяне в „Дирекция „Наркотични вещества“ на:

1. заявление;

2. документ за самоличност;

3. документ, удостоверяващ дневната доза и курса на лечение.

(4) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по ал. 1, могат да се носят само от лицата, на които са предписани.

Чл. 60. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, се предписват по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Предписването се извършва на специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, които подлежат на специален отчет.

(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Редът за предписване, отпечатване и разпределяне на бланките, за отпускане и отчитане на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества се определя с наредба на министъра на здравеопазването.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 22 от 2010 г.) Право да предписват лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 имат само правоспособни лекари и лекари по дентална медицина при условията на наредбата по ал. 3.

Раздел V

Документация и отчетност

Чл. 61. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм., бр 22 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм., бр 22 от 2010 г.) Всички лица, извършващи производство, преработване, търговия, внос, износ, транзит, реекспорт и съхраняване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, са длъжни да документират всяка операция, свързана с тези дейности.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.).

(3) (Отм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.).

Чл. 62. За дейностите по чл. 61 се използват специални формуляри и регистър, заверен от контролните органи, определени в закона.

Чл. 63. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм., бр 22 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм., бр 22 от 2010 г.) Начинът за водене на регистъра на наркотичните вещества от приложения № 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, както и видът на специалните формуляри се определят от министъра на здравеопазването.

(2) Регистрите се съхраняват за срок 10 години от датата на вписване на последната операция и се предоставят на контролните органи при поискване.

Чл. 64. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.) Производителите и търговците на едро са длъжни да изготвят баланс за всяко тримесечие и в края на всяка календарна година за получените, доставените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества.

Чл. 65. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр 22 от 2010 г.) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие производителите представят в „Дирекция „Наркотични вещества“ при Министерството на здравеопазването отчет за произведените, преработените, продадените, внесените, изнесените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества.

Чл. 65а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр 22 от 2010 г.) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на едро представят в „Дирекция „Наркотични вещества“ при Министерството на здравеопазването отчет за получените, доставените и наличните в началото и в края на периода количества наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества.

Чл. 65б. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм. и доп., бр 22 от 2010 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно представят на инспектора по наркотичните вещества към съответния регионален център по здравеопазване отчет за получените, продадените и наличните лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложение № 2.

(2) В срок до 20 дни след края на всяко тримесечие инспекторите по наркотичните вещества обобщават отчетите по ал. 1 и представят отчет в „Дирекция „Наркотични вещества“ при Министерството на здравеопазването.

(3) (Нова – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр 22 от 2010 г.) В срок 10 дни след края на всяко тримесечие търговците на дребно с ветеринарномедицински продукти представят на съответната регионална ветеринарномедицинска служба отчет за получените, продадените и наличните лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложение № 2.

(4) (Нова – ДВ, бр. 79 от 2005 г.) В срок 20 дни след края на всяко тримесечие регионалните ветеринарномедицински служби обобщават отчетите по ал. 3 и представят отчет в „Дирекция „Наркотични вещества“ при Министерството на здравеопазването.

Чл. 65в. (Нов – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие лицата, осъществяващи внос и износ на наркотични вещества по чл. 46, ал. 3 и 4, представят отчет за внесените и изнесените наркотични вещества в дирекция „Наркотични вещества“ на Министерството на здравеопазването.

Чл. 65г. (Нов – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В срок до 30 дни след края на всяка календарна година Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната представят отчет в дирекция „Наркотични вещества“ на Министерството на здравеопазването за съхраняваните лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от специалните складове на държавния медицински резерв и от военновременните запаси.

Чл. 66. (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Производителите и търговците на едро с наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества са длъжни всяка година до 28 февруари да представят в „Дирекция „Наркотични вещества“ при Министерството на здравеопазването обобщен отчет за дейностите и веществата, за които са получили лицензия.

Чл. 67(Отм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.)

Раздел VI

Маркировка и реклама

Чл. 68. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Върху потребителските опаковки на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества освен търговското наименование задължително се посочва и наименованието на веществата съгласно приложения № 2 и 3.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) За лекарствени продукти, съдържащи упойващи вещества, опаковката следва да се маркира диагонално с две червени ленти, а за лекарствени продукти, съдържащи психотропни вещества – с две сини ленти. На опаковката задължително да е написано, че се употребяват само по лекарско предписание.

(3) Наименованието на опаковката следва да съответства на съдържащите се в нея наркотични вещества.

(4) (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

(5) (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

Чл. 69. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Забранява се пренасянето и превозването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, които не отговарят на изискванията по чл. 68.

Чл. 70. (Доп. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) Забранява се пряката и непряката реклама пред обществеността на наркотичните вещества и растенията от приложения № 1, 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества.

Чл. 71. Забранява се предоставянето на безплатни проби (мостри) от наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и на техните препарати на физически и юридически лица, които не притежават лицензия, с изключение на безплатни проби (мостри), необходими за научни и медицински изследвания и за образователни цели.

Чл. 72. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.).

Раздел VII

Медицински и научни изследвания и обучение

Чл. 73. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) За медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания, както и за поддържане на работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват, прилагат и използват ограничени количества от растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 и техни препарати и от прекурсори.

(2) Условията и редът за разрешаване на дейностите по ал. 1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

Чл. 74. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) Лицата, получили разрешение по чл. 73, са длъжни да спазват условията за предписване, отпускане, съхранение, използване и унищожаване на растения и наркотични вещества от приложения № 1, 2 и 3 и на прекурсори, както и на изискванията за документация и отчетност.

Чл. 75. (Отм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.).

Глава шеста

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 76.(1) Контролните органи по изпълнение на закона съобразно своите функции и задачи осъществяват международно сътрудничество със съответните служби, които извършват контрол върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях.

(2) Контролните органи по ал. 1 си сътрудничат и във връзка с контрола върху прекурсорите и незаконния трафик с тях.

Чл. 77. Министерството на здравеопазването чрез „Дирекция „Наркотични вещества“, действаща като специална администрация за контрол върху наркотичните вещества, от името на българското правителство изготвя и представя на Международния съвет за контрол на наркотиците:

1. годишни статистически отчети за произведените, преработените, продадените в страната, съхраняваните, внесените и изнесените количества наркотични вещества;

2. годишни статистически отчети за количествата иззети и унищожени растения и наркотични вещества – обект на незаконен трафик;

3. годишни планови оценки на количествата наркотични вещества за медицински и научни цели;

4. тримесечни статистически отчети за внос и износ на наркотичните вещества.

Чл. 78. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.).

Чл. 79. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министерството на правосъдието предоставя на международните контролни органи информация относно:

1. нормативните актове, свързани с контрола върху наркотичните вещества, злоупотребата и незаконния трафик с тях;

2. предоставената правна помощ при разследване, наказателно преследване и съдебната процедура за деяния, свързани с наркотични вещества и злоупотребата или незаконния трафик с тях;

3. екстрадицията на лица, извършили деяния, за които могат да бъдат екстрадирани съгласно международни актове, по които Република България е страна;

4. осъществяването на програми за подготовка на кадри за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и незаконния трафик с тях.

Чл. 80. (Изм. и доп., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Предишен текст на Чл. 80 – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В дейността си по намаляване на търсенето на наркотични вещества Националният център по наркомании си сътрудничи с международните организации, работещи в тази област.

(2) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) В Националния център по наркомании се създава Национален фокусен център като част от Европейската информационна мрежа за наркотици и наркомании, подпомагаща Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании.

(3) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Националният фокусен център по ал. 2 изгражда и поддържа публична информационна система за наркотици и наркомании, както и информационна система за ранно предупреждение за нови наркотични вещества като част от Европейската система за ранно предупреждение.

(4) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Функциите и задачите на Националния фокусен център се определят с правилника за устройството и дейността на Националния център по наркомании.

Чл. 81. (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Министерството на финансите чрез Агенция „Митници“ осъществява сътрудничество със Световната митническа организация и нейните специализирани звена, с чуждестранни митнически администрации на основата на многостранни и двустранни договори, по които Република България е страна, както и с други специализирани международни служби.

Чл. 82. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ чрез своите органи на управление осъществяват международно сътрудничество със специализираните международни органи в областта на наркотичните вещества и със съответните служби на други държави.

Чл. 83.(1) Министерствата по предходните членове подготвят годишния доклад на правителството на Република България за прилагане на международните договори и националното законодателство по наркотичните вещества.

(2) Министерският съвет по предложение на Националния съвет по наркотичните вещества утвърждава и изпраща годишния доклад по ал. 1 на генералния секретар на ООН в определения от него срок.

Глава седма

ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА, ЛЕЧЕНИЕ И ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛИЦА, ЗАВИСИМИ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

(Загл. изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

Чл. 84. (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2002 г., изм., бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на отбраната, Министерството на физическото възпитание и спорта и Държавната агенция за закрила на детето в съответствие със своята компетентност осигуряват, разработват и изпълняват програми за намаляване търсенето на наркотични вещества, които съответно включват: превенция на употребата на наркотични вещества, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.

(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) На лицата, които са зависими или злоупотребяват с наркотични вещества, се осигурява достъп до програми за лечение, психосоциална рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; доп., бр. 22 от 2010 г.) При изпълнението на програмите по ал. 1 могат да участват и юридически лица с нестопанска цел и лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Програмите се изпълняват на национално и местно равнище.

Чл. 84а. (Нов – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Условията и редът за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието, младежта и науката.

Чл. 84б. (Нов – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Условията и редът за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

Чл. 85. (Изм. изцяло – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Всеки български гражданин има право на лечение и психосоциална рехабилитация при зависимост или злоупотреба с наркотични вещества.

(2) Министерството на здравеопазването създава система за събиране, обработка, анализ и разпространение на информация за програмите за лечение и психосоциална рехабилитация.

Чл. 85а. (Нов – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Към министъра на здравеопазването се създава Експертен съвет по лечение на зависимости, който обсъжда и дава становища по:

1. основните насоки и приоритети в областта на лечение на зависимости;

2. проекти на стандарти за добра практика в лечението на зависимости и по предложения за промени в действащите стандарти за добра практика в лечението на зависимости;

3. проекти на нормативни актове в областта на лечението на зависимости;

4. нови методи и програми за лечение;

5. предложения за включване на нови лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (опиеви агонисти и агонист-антагонисти), в списъка на използваните за лечение на зависимости в програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти;

6. включване в лечебни програми на лица, които не отговарят на критериите, посочени в стандартите за добра практика в лечението на зависимости;

7. клинични, професионални, етични въпроси и въпроси, свързани с приложението на стандартите за добра практика и работата на лечебните програми.

(2) Експертният съвет по лечение на зависимости се състои от 11 членове и включва: заместник-министър на здравеопазването, който е председател на съвета, двама представители на Министерството на здравеопазването, директора на Националния център по наркомании, най-малко едно хабилитирано лице, работещо в областта на лечение на зависимости, най-малко четирима лекари, работещи в областта на лечение на зависимости и други специалисти.

(3) Министърът на здравеопазването определя със заповед състава на съвета по ал. 2.

(4) Функциите и организацията на дейността на експертния съвет по ал. 1 се определят с правилник, издаден от министъра на здравеопазването.

Чл. 86. (Изм. и доп., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Координацията и методическото ръководство на дейностите, свързани с превенция на употребата на наркотични вещества, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества се извършват от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването.

(2))(Нова – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Специализираният контрол на лечебната дейност се извършва от Националния център по наркомании, като на територията на страната се подпомага от регионалните центрове по здравеопазване към Министерството на здравеопазването.

(3) (Предишен текст на ал. 2 – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании се определят с постановление на Министерския съвет.

Чл. 87. (Изм. изцяло – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, се осъществяват с разрешение, издадено от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

(2) Министърът на здравеопазването може да откаже издаването на разрешение при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 1.

(3) Отказът на министъра на здравеопазването за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 87а. (Нов – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Разрешението по чл. 87, ал. 1 се прекратява:

1. с изтичането на срока, за който е издадено, в случай че притежателят не е подал молба за подновяването му;

2. по молба на притежателя, подадена до министъра на здравеопазването.

Чл. 87б. (Нов – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, издал разрешението по чл. 87, ал. 1, може да го отнеме в следните случаи:

1. при констатирани системни нарушения на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти, определени с наредбата по чл. 87, ал. 1;

2. при констатирани системни нарушения на стандартите за добра практика за лечение на синдром на зависимост към опиоиди с агонисти и агонист-антагонисти;

3. при неспазване на условията, определени в разрешението;

4. при установяване на неверни данни, посочени при издаването му.

Чл. 87в. (Нов – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) Националният център по наркомании създава и поддържа служебна база данни на лицата, включени в програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти.

(2) Базата данни по ал. 1 съдържа:

1. уникален идентификационен код на лицето;

2. лекарствен продукт, използван при лечението на лицето;

3. дата на постъпване и наименование на лечебното заведение, осъществяващо програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти;

4. дата на изписване от програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти.

(3) Условията и редът за създаване и използване на служебната база данни по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 87, ал. 1.

Чл. 88. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Участието на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, в програми за лечение, за психосоциална рехабилитация и за намаляване на вредите се основава на принципите на доброволност и поверителност, като информация се предоставя на лица и служби само в предвидените в закон случаи.

(2) Лечението е доброволно и в случаите на изтърпяване на наказанията, предвидени в Наказателния кодекс.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лечението на лицата по ал. 1 се осъществява само в лечебни заведения, създадени по реда на Закона за лечебните заведения, а на лицата по ал. 2 – в специализирани лечебни заведения към местата за лишаване от свобода.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Лечението на малолетни лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се извършва със задължителното съгласие на родителите, настойниците или предвидените в закон институции.

(5) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Лечението на непълнолетни лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се извършва с тяхното информирано съгласие и със съгласието на родител или попечител.

Чл. 89. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 79 от 2005 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) (1) Програмите за психосоциална рехабилитация за лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, се осъществяват:

1. от институциите и лицата по чл. 18 от Закона за социално подпомагане;

2. от амбулатория за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика за специализирана медицинска психиатрична помощ и групова практика за специализирана медицинска психиатрична помощ, медицински център и диагностично-консултативен център, когато се провеждат в домашна среда;

3. в лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и в диспансери за психиатрични заболявания, когато се провеждат в извъндомашна среда.

(2) Условията и редът за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.

Глава осма

ИЗЗЕМВАНЕ, КОНФИСКАЦИЯ И УНИЩОЖАВАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИ

Чл. 90. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи и органите на досъдебното производство и митническите органи извършват изземване на растения от приложение № 1, които са незаконно засети, наркотични вещества от приложения № 1, 2 и 3 и прекурсори от Приложение I на Регламент 273/2004 и Приложението на Регламент 111/2005, незаконно произведени, преработени, придобити, пренасяни, превозвани, съхранявани, използвани, внесени или предназначени за износ и реекспорт.

(2) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи и митническите органи задържат пратки с прекурсори, които не отговарят на изискванията на Регламент 273/2004 и Регламент 111/2005.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., предишна ал. 2, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) От всеки вид иззето вещество или растение над 1 кг се взема представителна проба от органите по ал. 1 при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм., бр. 82 от 2006 г., предишна ал. 3, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Научноизследователските и научноприложните институти и лаборатории към Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“ и Министерството на здравеопазването имат право да извършат експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

Чл. 91. (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2000 г., предишен текст на чл. 91 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 56 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2000 г., предишен текст на чл. 91 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) Иззетите наркотични вещества, растения и техните представителни проби се предават за съхранение на Агенция „Митници“ към министъра на финансите по ред, определен с наредба на Министерския съвет, и след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(2) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2010 г.) Остатъкът от иззетите наркотични вещества, получен след отделянето на представителните проби, се предава в Агенция „Митници“ по реда на наредбата по ал. 1 с постановление за унищожаване, издадено от съответния наблюдаващ прокурор.

Чл. 92. (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Отм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.)

(2) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Представителните проби и наркотичните вещества до 1 кг се съхраняват до приключване на наказателното производство по съответния ред, след което се унищожават.

Чл. 93. (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) На унищожаване подлежат всички незаконно засети растения от опиев мак, кокаинов храст и растения от рода на конопа (канабис).

(2) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 22 от 2010 г.)Растенията се унищожават на място по реда на наредбата по чл. 91, ал. 1.

(3) Представителната проба се предава за съхраняване по реда на чл. 91.

Чл. 94. От подлежащите на унищожаване наркотични вещества могат да се предоставят минимални количества за образователни цели и за поддържане работното състояние на кучетата, разкриващи наркотични вещества, при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

Чл. 95. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.)(1) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Унищожаването на растенията, наркотичните вещества, техните препарати и представителните проби се извършва при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 1 .

(2) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; отм., бр. 22 от 2010 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм., бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 82 от 2006 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) Унищожаването по ал. 1, извън случаите по чл. 93, се извършва от комисия, съставена от представители на Националната следствена служба, Агенция „Митници“, дирекция „Наркотични вещества“ на Министерството на здравеопазването и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

(4) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Всички документи, свързани с унищожаването на растенията, наркотичните вещества, техните препарати и представителните проби, се съхраняват 4 години от датата на извършване на унищожаването.

Чл. 96. (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) (1) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) За целите на унищожаването наблюдаващите прокурори, издали постановления за прекратяване или отказ за образуване на досъдебно производство за престъпления, свързани с наркотични вещества, в едномесечен срок от издаването им изпращат копия от тях на Агенция „Митници“.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2000 г., предишен текст на чл. 96 – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) За целите на унищожаването съдебните органи, издали присъди за престъпления, свързани с наркотични вещества, изпращат копие от тях на Агенция „Митници“ в едномесечен срок от влизане на присъдата в сила.

Чл. 97. (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Законно произведените, придобитите и съхраняваните наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба, се унищожават при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

Чл. 98. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., бр. 79 от 2005 г., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Иззетите количества прекурсори над 1 кг се предават на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за разпореждане с тях.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Представителните проби от иззетите количества прекурсори и иззетите количества прекурсори до 1 кг се предават за съхранение на Агенция „Митници“ при Министерството на финансите след извършване на експертиза съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Представителните проби и иззетите количества прекурсори до 1 кг се съхраняват до прекратяване на наказателното производство, влизане в сила на присъдата или до изтичане на давностните срокове за погасяване на наказателното преследване, след което се унищожават по реда на чл. 95.

(4) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) До предаването на иззетите прекурсори с тегло над 1 кг за разпореждане от комисията по ал. 1 те се съхраняват от специализираните органи по чл. 90, ал. 1.

(5) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Комисията по ал. 1 взема решение за всеки конкретен случай на предадените є за разпореждане иззети прекурсори, за които има влязла в сила присъда или постановление от съответния прокурор.

Чл. 98а. (Нов – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Унищожаването на прекурсорите по чл. 98, ал. 1 се извършва в присъствието на комисия в състав, определен със заповед на министъра на икономиката и енергетиката.

Глава девета

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 99.(1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, създаващи опасност за обществото и свързани с изпълнението на задълженията по този закон, както и на международните конвенции по наркотичните вещества, министърът на здравеопазването забранява със заповед дейности, свързани с наркотичните вещества.

(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в „Държавен вестник“ и се уведомяват международните контролни органи.

Чл. 100.(1) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Жалбата не спира прилагането на мерките, освен ако органът, който ги е наложил, не разпореди друго.

Чл. 101. (Изм. изцяло – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не спазва изискванията на чл. 29, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв.

Чл. 102. (Изм. изцяло – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не спазва реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3, определен с наредбата по чл. 60, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – с глоба 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 102а. (Нов – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за определяне на отговорен служител по чл. 3(1) от Регламент 273/2004 и по чл. 3 от Регламент 1277/2005, се наказва с глоба 5000 лв.“

Чл. 103. (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не спазва изискванията за документация и отчетност, предвидени в глава пета, раздел V, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 103а. (Нов – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за документиране по чл. 4 и 5 от Регламент 273/2004 и по чл. 3 и 4 от Регламент 111/2005, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение-с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 104. (Доп. – ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) Който не спази изискванията за маркировка на наркотичните вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 30 000 до 50 000 лв.

Чл. 104а. (Нов – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за етикетиране на прекурсорите по чл. 7 от Регламент 273/2004 и по чл. 5 от Регламент 111/2005, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение-с глоба от 20 000 до 50 000 лв.

Чл. 105. (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не осигурява достъп на контролните органи до документацията и помещенията, в които се произвеждат или съхраняват наркотични вещества и прекурсори, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 105а. (Нов – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) Който не спазва изискванията за предоставяне на информация по чл. 8 от Регламент 273/2004, чл. 9 от Регламент 111/2005 и по чл. 17, 18 и 19 от Регламент 1277/2005, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение-с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 106. (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не спазва изискванията на чл. 25 и 26, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 107. Който не уведоми контролните органи за наличие на наркотични вещества или техни препарати, станали негодни за употреба, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 107а. (Нов – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) Който допусне загуба или липса на прекурсори, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 107б. (Нов – ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм. изцяло, бр. 22 от 2010 г.) Който осъществява дейност в нарушение на чл. 89, ал. 1, се наказва с глоба от 20 000 до 50 000 лв.

Чл. 108. (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Който не спазва изискванията на чл. 70, се наказва с глоба от 20 000 до 50 000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

Чл. 108а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) Който не изпълни друго задължение, произтичащо от този закон или от нормативен акт по прилагането му, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 109. (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) Когато нарушенията по предходните членове са извършени от юридически лица, на тях им се налагат имуществени санкции в размер от 50 000 до 150 000 лв.

Чл. 110.(1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от контролните органи по глава трета.

(2) Наказателните постановления се издават от съответния министър или упълномощено от него лице или от председателя на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. и доп., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.; изм., бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) По смисъла на този закон:

1. „Конопено растение“ означава всяко растение от рода на конопа Cаnnabis (Канабис).

2. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) „Коноп“ означава листата и/или цветните и плодните връхчета на конопеното растение.

3. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) „Хашиш“ означава отделената по механичен път смола от конопеното растение или конопеното растение, подложено на механична обработка, в резултат на която не могат да се разграничат отделните му части.

3а. (нова – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) „Хашишово масло“ означава смолист сок от конопено растение, извлечен по химичен път.

4. „Опиев мак“ означава растението от вида Papaver somnipherum L (Папавер сомниферум Л).

5. „Опиум“ означава сгъстен сок от опиев мак.

6. „Макова слама“ означава всички части (с изключение на семената) на опиевия мак след окосяване.

7. „Кокаинов храст“ означава всеки вид храст от рода Erythroxylon (Еритроксилон).

8. „Листа от кока“ означава листата от кокаинов храст с изключение на листа, чийто екгонин, кокаин и всички други екгонинови алкалоиди са извлечени.

9. „Упойващо вещество“ означава всяко вещество, природно или синтетично, включено в Списък I и Списък II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.

10. „Психотропно вещество“ означава всяко вещество, природно или синтетично, или всеки естествен материал, включени в Списък I, Списък II, Списък III и Списък IV на Конвенцията за психотропните вещества.

11. „Наркотично вещество“ означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в приложения № 1, 2 и 3 на този закон. Наркотично вещество е и всяко друго природно и синтетично вещество, включено в приложения № 1, 2 и 3 на този закон, което може да предизвика състояние на зависимост и има стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и настроението, както и други вредни въздействия върху човешкия организъм.

12. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.) „Препарат“ означава всеки разтвор, смес или материал , в което и да е физическо състояние, съдържащи едно или няколко наркотични вещества в терапевтични или нетерапевтични дози.

12a. (нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г.) „Зависимост от наркотични вещества“ е психическо или физическо състояние, което възниква в резултат на взаимодействието на организма и наркотичното вещество и което се характеризира с определено поведение или друга реакция, които винаги включват необходимостта от постоянно или периодично приемане на наркотичното вещество.

13. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) „Злоупотреба с наркотични вещества“ означава употреба на забранени наркотични вещества или употреба без лекарско предписание на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, поставени под контрол.

14. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г., бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.) „Прекурсор“ е „включено в списъка вещество“ по смисъла на чл. 2, буква „а“ от Регламент 273/2004 и чл. 2, буква „а“ от Регламент 111/2005.

15. „Производство“ означава всяка дейност, свързана с получаване на наркотични вещества и прекурсори.

16. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) „Незаконен трафик“ означава всякакъв вид незаконна дейност или действия, свързани с растения, съдържащи наркотични вещества, с наркотични вещества и прекурсори, невключващи производство.

17. „Аналог“ означава всяко вещество, което не е включено в приложенията към този закон, но има сходен химически строеж с някое наркотично вещество и предизвиква аналогично действие върху човешкия организъм.

18. „Представителна проба“ е такова количество от иззетото растение, наркотично вещество или прекурсор, което при изследване може да даде обективна и пълна оценка на цялото количество иззето растение, наркотично вещество или прекурсор и обхваща всичките им разновидности по отношение на външния вид, физическото състояние и вида на опаковката.

19. „Безплатна проба (мостра)“ представлява част от растение, наркотично вещество или прекурсор без търговска стойност, взета по определена процедура, така че да бъде представителна за по-голямо количество материал.

20. (изм. изцяло – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) „Програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти“ означава предписване на лекарствени продукти (опиеви агонисти или агонист-антагонисти) в съчетание с широк спектър от медицински и психосоциални услуги за облекчаване на неблагоприятните медицински, психологични и физиологични ефекти, присъщи на опиоидната зависимост, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

21. „Пренасяне“ означава дейност, извършвана на територията на страната или през границите й, с използване на превозни средства, животинска тяга, човешки усилия или колетна пратка.

22. „Превозване“ означава вид пренасяне, което се извършва по сухоземен, железопътен, воден или въздушен транспорт.

23. (нова – ДВ, бр. 79 от 2005 г.) „Календарна година“ е периодът от 1 януари до 31 декември на същата година.

23а. (нова – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) „Внос на наркотични вещества“ е всяко физическо въвеждане на наркотичното вещество на територията на Република България.

23б. (нова – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.) „Износ на наркотични вещества“ е всяко физическо напускане на наркотично вещество на територията на Република България.

24. (нова – ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.).

25. (нова – ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.).

26. (нова – ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.).

27. (нова – ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.).

28. (нова – ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.).

29. (нова – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) „Пряка реклама“ е всяка форма на търговско послание, съобщение или препоръка, която цели популяризирането на наркотични вещества и/или употребата им чрез използване на самите вещества или на действия, свързани с тяхната употреба, производство и/или разпространение.

30.(нова – ДВ, бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм. изцяло, бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.) „Непряка реклама“ е всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва име и/или изображение, представляващо или наподобяващо наркотично вещество, за реклама върху стоки и рекламни продукти.

31.(нова – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) „Системни нарушения“ са три или повече нарушения на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти, определени с наредбата по чл. 87, ал. 1, или на стандартите за добра практика за лечение на синдром на зависимост към опиоиди с агонисти и агонист-антагонисти.

32.(нова – ДВ, бр. 22 от 2010 г.) „Специален регистър“ е регистър, данните от който са предназначени за служебно ползване.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. В Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г.; бр. 61 от 1996 г. – Решение № 10 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 38 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 3 т. 6 се отменя;

б) създава се ал. 4:

„(4) При производство на наркотични вещества и лекарствени форми, които съдържат такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.“

2. В чл. 54 се създава ал. 3:

„(3) При търговия на едро с наркотични вещества, както и с лекарствени форми, съдържащи такива вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.“

3. В чл. 56 т. 7 се отменя.

4. В чл. 74 се създават ал. 4 и 5:

„(4) При дейности с лекарствени средства, които съдържат наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

(5) За откриване на аптека, в която ще се отпускат и продават лекарства, съдържащи наркотични вещества, се спазват и изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.“

5. В чл. 83 се създава ал. 5:

„(5) Вносът и износът на наркотични вещества и на лекарствените средства, които ги съдържат, се извършват при условията и по реда, определени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.“

6. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 14 се отменя.

§ 3. В Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 88 от 1973 г.; попр., бр. 92 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1976 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 66 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 89 от 1988 г., бр. 87 и 99 от 1989 г., бр. 15 от 1991 г.; попр., бр. 24 от 1991 г.; изм., бр. 64 от 1993 г., бр. 31 от 1994 г., бр. 36 от 1995 г., бр. 12, 87 и 124 от 1997 г., бр. 21, 70, 71 и 93 от 1998 г.) глава единадесета „Контрол върху наркотиците“ се отменя.

§ 4. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г.; бр. 29 от 1998 г. – Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 70, 73 и 153 от 1998 г.) навсякъде думите „наркотици и психотропни вещества“ се заменят с „наркотични вещества“.

§ 5. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 201, ал. 2 думите „наркотични и психотропни вещества“ се заменят с „наркотични вещества“.

2. В чл. 229, ал. 3 думите „чл. 83 от Закона за народното здраве “ се заменят със „Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите“.

3. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова т. 21:

„21. „Контролирана доставка“ означава методите, чрез които се допуска изнасяне от, преминаване през или внасяне на територията на една или няколко страни на незаконно изпратени или предизвикващи подозрение, че са незаконно изпратени наркотични вещества и прекурсори и техните аналози или вещества, които ги заменят, със знанието и под контрола на компетентните органи на тези страни с цел да бъдат разкрити лицата, участващи в извършването на незаконен трафик.“;

б) досегашните т. 21 и 22 стават съответно т. 22 и 23.

§ 6.(1) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм., бр. 82 от 2006 г.) В срок един месец след влизането на закона в сила комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Националната служба по наркотичните вещества“, Министерството на финансите чрез Агенция „Митници“, Министерството на вътрешните работи чрез Националната служба „Полиция“ и Научния институт по криминология и криминалистика, Софийската градска прокуратура и Софийската следствена служба взема представителни проби от всички наркотични вещества над 1 кг, съхранявани като веществени доказателства по неприключени наказателни производства, след което останалите количества се унищожават по реда на този закон.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2000 г.) Взетите по ал. 1 представителни проби, количествата наркотични вещества под 1 кг и документацията, свързана с тяхното съхранение, се предават от Националната служба по наркотичните вещества на Агенция „Митници“.

§ 7. Този закон влиза в сила шест месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.

§ 8.(1) В срок един месец след влизането на закона в сила Министерският съвет приема наредбите за изпълнението му.

(2) Министърът на здравеопазването, министърът на земеделието, горите и аграрната реформа и министърът на финансите издават наредбите за изпълнението на закона в предвидения по ал. 1 срок.

§ 9. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

Законът е приет от 38-то Народно събрание на 19 март 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.)

Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина
Аlpha-метилфентанил
Аlpha-метилтиофентанил
Амфетамин
Ацетил-alpha-метилфентанил
Ацеторфин  
1-Бензил пиперазин
Beta-хидрокси-3-метилфентанил
Beta-хидроксифентанил  
4 Бромо-2,5- диметоксифениламин
Броламфетамин
Дексамфетамин
Делта-9-тетрахидроканабинол и стереохимическите му изомери DET
Дезоморфин
DMA
DMHP
DMT
DOET
2,5-диметокси-4-йодофенетиламин (2C-I)
2,5-диметокси-4-етилтиофенетиламин (2C-T-2)
2,5-диметокси-4-(n)- пропилтиофенетиламин (2C-T-7)
Етиламфетамин (N-етиламфетамин)
Етициклидин
Еторфин
Етриптамин
Катинон
Кетобемидон
Кокаинов храст
Коноп (марихуана)
Концентрат от макова слама
Листа от кока
Левамфетамин
Левометамфетамин
(+)-лизергид
Макова слама
MDMA
Мезокарб
Мескалин
Метамфетамин
4-метиламинорекс
4-метилтиоамфетамин (4-MTA)
3-метилтиофентанил
3-метилфентанил
Меткатинон
MMDA
МППП (МРРР)
N-етил MDA
N-хидрокси MDA
Опиев мак
Опиум
Пара-метоксиметамфетамин (PMMA)
Пара-флуорофентанил
Парахексил
Пепап (Рерар)
PMA
Псилоцибин
Псилоцин (псилотсин)
Рацемат на метамфетамин
Ролициклидин
STP (DOM)
Тенамфетамин
Теноциклидин
Тетрахидроканабинол
Тиофентанил
ТМА  
2,4,5-триметоксиамфетамин (TMA-2)
Фенетилин
Фенилпиперазин и неговите халогенни производни
Хашиш
Хашишово масло
Хероин (диацетилморфин)
и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.)

Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина
Алилпродин
Алфамепродин
Алфаметадол
Алфапродин
Алфацетилметадол
Алфентанил
Анилеридин
Ацетилдихидрокодеин
Ацетилметадол
Безитрамид
Бензетидин
Бензилморфин
Бетамепродин
Бетаметадол
Бетапродин
Бетацетилметадол
Глутетимид
Декстроморамид
Декстропропоксифен
Диампромид
Диетилтиамбутен
Дименоксадол
Диметилтиамбутен
Димефептанол
Диоксафетил бутират
Дипипанон
Дифеноксилат
Дифеноксин
Дехидроеторфин
Дихидроморфин
Дротебанол
Екгонин и неговите естери и деривати, които са превръщаеми до екгонин и кокаин
Етилметилтиамбутен
Етилморфин
Етонитазен
Етоксеридин
Зипепрол
Изометадон
Клонитазен
Кодеин
Кодеин-N-оксид
Кодоксим
Кокаин
Левометорфан
Левоморамид
Леворфанол
Левофенацилморфан
Меклоквалон
Метадон
Метадон междинен
Метаквалон
Метазоцин
Метилдезорфин
Метилдихидроморфин
Метилфенидат
Метопон
Мирофин
Морамид междинен
Морферидин
Морфин
Морфин метобромид и други петвалентни нитрогенни морфинови деривати, включващи морфин-N-оксидни деривати
Морфин-N-оксид
Никодикодин
Никокодин
Никоморфин
Норациметадол
Норкодеин
Норлеворфанол
Норметадон
Норморфин
Норпипанон
Оксикодон
N-оксиморфин
Оксиморфон
Петидин
Петидин междинен А
Петидин междинен В
Петидин междинен С
Пиминодин
Пиритрамид
Проперидин
Пропирам
Прохептазин
Рацеметорфан
Рацеморамид
Рацеморфан
Ремифентанил
Секобарбитал
Суфентанил
Тебаин
Тебакон
Тилидин
Тримеперидин
Фенадоксон
Феназоцин
Фенампромид
Феноморфан
Феноперидин
Фенметразин
Фентанил
Фенциклидин
Флунитразепам
Фолкодин
Фуретидин
Хидрокодон
Хидроксипетидин
Хидроморфинол
Хидроморфон
и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2

(Доп. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм., бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 22 от 2010 г.)

Рискови вещества
 
Алобарбитал
Алпразолам
Аминорекс (аминоксафен)
Амобарбитал
Амфепрамон
Барбитал
Бензфетамин
Бромазепам
Бротизолам
Бупренорфин
Буталбитал  
1,4-Бутандиол
Бутобарбитал
Винилбитал  
Гама-бутиролактон
Гама-хидроксибутират  
Гама-хидроксибутирова киселина
Делоразепам
Диазепам
Дихидрокодеин
Естазолам
Етилов лофлазепат
Етинамат
Етхлорвинол
Золпидем
Камазепам
Катин
Кетазолам
Кетамин
Клобазам
Клоксазолам
Клоназепам
Клоразепат
Клотиазепам
Лефетамин
Лопразолам
Лоразепам
Лорметазепам
Мазиндол
Медазепам
Мепробамат
Метилфенобарбитал
Метиприлон
Мефенорекс
Мидазолам
Ниметазепам
Нитразепам
Нордазепам
Оксазепам
Оксазолам
Пемолин
Пентазоцин
Пентобарбитал
Пиназепам
Пипрадрол
Пировалерон
Празепам
Секбутабарбитал
Темазепам
Тетразепам
Трамадол
Триазолам
Трихексифенидил
Фендиметразин
Фенкамфамин
Фенобарбитал
Фенпропорекс
Фентермин
Флудиазепам
Флуразепам
Халазепам
Халоксазолам  
Хлорал хидрат
Хлордиазепоксид
Циклобарбитал
и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.

Приложение № 4 към чл. 3, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп., бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.)

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 3

(Ново – ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.)

Приложение № 6 към чл. 35, ал. 6

(Ново – ДВ, бр. 79 от 2005 г., отм., бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.10.2007 г.)

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ – бр. 55 от 2007 г.)

§ 52. В срок една година от влизането в сила на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез Дирекция „Наркотични вещества“, Министерството на финансите чрез Агенция „Митници“, Министерството на вътрешните работи чрез Национална служба „Полиция“, Софийската градска прокуратура и Столичната следствена служба унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества.


Официални връзки с правото на ЕС

Директива на Съвета от 22 декември 1980 година за изменение, вследствие присъединяването на Гърция, на Директива 80/154/ЕИО относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за акушерки, включваща и мерки за улесняване …

Директива на Съвета от 4 декември 1990 година за изменение на някои директиви относно взаимното признаване на дипломи вследствие на обединението на Германия

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ от 29 ноември 1996

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ от 17 декември 1996

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ от 16 юни 1997

РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 260 /200 1 от 8 февруари 2001 г. заменящ Приложението към Регламент на Съвета (ЕИО) № 3677/90 за въвеждане мерки за прекратяване отклоняването на определени субстанции с цел незаконно производство на наркотични средства и …

ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 25 април 2002 г. относно необходимостта от засилване на сътрудничеството и обмена на информация между различните оперативни звена, специализирани в борбата срещу трафика на прекурсори в държавите-членки на Европейския съюз

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 16 декември 1996 година по мерките за борба и премахване на незаконното отглеждане и производство на наркотици в Европейския съюз

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ от 29 ноември 1996

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 28 май 2001 година за предаване на проби от контролирани вещества

РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ от 22 декември 1994 година за сертификата по член 75 за пренасяне на наркотици и/или психотропни вещества

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3769/92 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 1992 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕИО) № 3677/90 на Съвета относно определяне на мерки, които трябва да се предприемат с цел да се ограничи отклоняването на някои вещества за незак …

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ От 16 юни 1997 година, прието от Съвета въз основа на член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно обмен на информация, оценка на риска и контрол върху новите синтетични наркотици

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 29 ноември 1996 година относно изготвянето на полицейски/митнически споразумения в борбата срещу наркотиците

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА От 26 ноември 1996 година Относно мерките касаещи проблема на наркотуризма в рамките на Европейския Съюз

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ от 17 декември 1996 година прието от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз относно сближаване на законите и практиките на държавите-членки на Европейския съюз за борба наркоманиите и превенция и борба с незако …

СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ от 29 ноември 1996 година

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/109/ЕИО от 14 декември 1992 г. за производство и пласиране на пазара на някои вещества, използвани при незаконното производство на наркотици и психотропни вещества

COUNCIL RESOLUTION of 29 November 1996 on measures to address the drug tourism problem within the European Union (96/C 375/02)

СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейската общност и Република Турция относно прекурсори и химически вещества, често използвани в незаконното производство на наркотици или психотропни вещества

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3677/90 НА СЪВЕТА от 13 декември 1990 година относно определяне на мерки, които трябва да се предприемат с цел да се ограничи отклоняването на някои вещества за незаконно производство на наркотични и психотропни вещества

ДИРЕКТИВА 2001/8 ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 2001 г. за замяна на приложението към директива 92/109/ЕИО на Съвета за производството и реализацията на някои вещества, използвани за незаконно производство на наркотици и психотропни вещества