Дейности

Превантивно-информационният център по наркотични вещества Кюстендил  извършва следните превантивно – информационни дейности:

  • Събиране, обобщаване и анализиране на информация от всички организации и институции, имащи отношение към проблема наркотици и наркомании.
  • Организиране и провеждане на обучителни семинари за педагогически съветници, психолози, училищни медицински специалисти,  родители и ученици.
  • Провеждане на здравно-образователни програми за ученици.
  • Подпомагане и консултиране на училищни превантивни програми.
  • Подпомагане и консултиране на превантивни дейности на неправителствени организации.
  • Организиране и провеждане на изследвания за нагласите и нивото на употреба сред различни категории от населението.
  •  Осъществява  консултативна дейност с деца и младежи в риск и техните семейства
  •   Осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества